Гаранционна информация

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Обхват на гаранцията - Electrolux Group, осигурява гаранционното обслужване на притежаваните от нея търговски марки електродомакински уреди Electrolux, AEG и Zanussi за територията на Република България.
2. Валидност на гаранцията - Гаранцията е валидна само при предоставяне на документ за извършена покупка (фактура или касова бележка) и оригиналната, правилно и пълно (всяко поле) попълнена гаранционна карта. Гаранцията обхваща само фабрични дефекти, възникнали по вина на производителя.
3. Срок на гаранцията – Стандартният гаранционен срок е 24 месеца. Той започва да тече от датата на покупка, изписана на касовата бележка или фактурата. Всички перални, перални със сушилни и сушилни с инверторен мотор са с 10 години фабрична гаранция на мотора. Гаранционният срок се удължава със срока, в който се извършва ремонт.

ГАРАНЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ELECTROLUX GROUP НЕ ВАЖИ ЗА:

• Всички уреди, които се използват с професионална цел в търговската мрежа, обществени заведения, офиси, хотели и др. Продуктите, предмет на тази гаранция, са създадени за ползване в домашни условия.
• Дефекти, възникнали при транспорт или при неспазване на инструкциите за експлоатация, съхранение и монтаж на уреда.
• Дистанционни управления, външни пластмасови и стъклени части, външни свързващи кабели и тръби, всички отделящи се от основния корпус на уреда (напр. вани, кабели, филтри и др.), всички гумени (маншони) и други бързо износващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация, батерии и други части с ограничен сервизен живот, както и за части, които имат характер на принадлежности.
• Козметични дефекти, отнасящи се само до естетичния вид на уреда и не засягащи неговата работа.
• Части, които имат характер на консумативи (филтри, торбички за прахосмукачки и др.)
• Почистване и профилактика.

СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО ГАРАНЦИОННАТА ОТГОВОРНОСТ НА ELECTROLUX GROUP СЕ ИЗКЛЮЧВА

• При неправилно монтиране, инсталиране и въвеждане в експлоатация на уреда.
• Ако е направен опит за отстраняване на дефекта от неоторизирани лица. Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация, включително софтуерен ъпдейт от потребителя или адаптация от неупълномощени лица или фирми.
• При загуба на документа за извършена покупка (фактура или касова бележка) или при непопълване на някой от реквизитите на гаранционната карта.
• При липса на съответствие в данните между фирмената табела на изделието и записаното в гаранционната карта, както и в случаите на отстраняване или повреждане на фирмената табела, в която се съдържа информация за вида, модела, продуктовия номер и серийния номер на уреда.
• При неспазване на инструкциите за експлоатация и/или недобросъвестно отношение към изделието.
• При повреди от външен характер като токови удари, нестандартни захранващи напрежения, природни бедствия, аварии, наводнения, пожари и други форсмажорни обстоятелства.
• При попадане на външно тяло в уреда, като пирони, карфици, кламери, копчета, клечки за уши, банели, инсекти, хлебарки, течности, прах в големи количества, натрупан варовик и други или ако той е подложен на действието на агресивна среда.
Electrolux Group не носи отговорност за пропуснати ползи в резултат на повреда на уреда, за който се отнася тази гаранция.
Посещението на техник се заплаща от клиента, ако не бъде установена повреда.