УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Бихме искали да Ви предоставим информация относно това какви данни за Вас (Вашите „лични данни“) събираме, за какво ги ползваме, с кого ги споделяме и с какви права разполагате.

 

Категории лични данни, които събираме:

 

 

 

 

 

 

 

Как събираме лични данни:

 

Може да изберете да не ни предоставяте определени категории лични данни. Ако изберете тази опция, това може да повлияе върху способността ни да Ви предоставим и възможността Ви да използвате някои уреди и / или услуги или техните функции и характеристики. Въпреки това, освен ако не е посочено друго, Вашият избор да не предоставяте такава информация няма да има правни последици за Вас.

 

Също така, може да комбинираме личните данни, които ни предоставяте, с друга информация, събрана онлайн или офлайн, до степента, позволена от приложимите закони, включително информация, предоставена от трети лица, и да ги използваме или споделяме за целите, описани в настоящото Уведомление относно защитата на личните данни. Можем да анонимизираме информацията, която събираме (което означава, че тя вече не може да бъде свързана с Вас и следователно тази информация вече не представлява лични данни).

 

Защо обработваме Вашите лични данни и правното основание за обработването

Можем да използваме Вашите лични данни за следните цели (наричани заедно „Цели на обработването“):

 

 

 

Вашето съгласие

Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си, когато дейността по обработване на данните се основава на него. Оттеглянето на Вашето съгласие, няма да засегне законосъобразността на всяка обработка на данни, основана на съгласието Ви преди оттеглянето му.

 

Информация, която споделяме

За посочените по-горе Цели на обработването, може да споделяме или разкриваме Вашите лични данни:

 

Когато споделя лични данни с трето лице, Електролукс изисква това трето лице да се съгласи да защитава и обработва Вашите лични данни в съответствие с всички законови, регулаторни и договорни задължения или други указания, които им предоставяме.

 

Вашият избор по отношение на маркетинга и информацията

Имате определен избор относно начина, по който използваме и споделяме Вашите лични данни за маркетингови и други сходни цели. С Ваше съгласие, Електролукс може да Ви изпрати информация за уреди, услуги, събития и промоции. Съобщението може да бъде изпратено чрез различни канали: имейл, телефон, SMS, поща, социални мрежи. Бихме искали да Ви предоставим най-доброто изживяване, поради което комуникацията може да бъде съобразена със събраните данни и Вашите предпочитания.

 

Ще получим Вашето предварително съгласие, когато това се изисква от закона. Можете да оттеглите съгласието си за маркетинг по всяко време. Например, можете да се отпишете от известия, като следвате инструкциите за отписване в съобщението или влезете в онлайн профила си, за да актуализирате маркетинговите си предпочитания.

 

Ако изберете да не получавате маркетингови съобщения, Вашите лични данни могат да продължат да се използват за други цели, описани в настоящото Уведомление относно защитата на личните данни, например комуникация с Вас за административни или транзакционни цели като част от договорните ни отношения с Вас или където е необходимо по закон.

 

Вашите права съгласно законодателството на ЕС / ЕИП

Ако се намирате в ЕС / ЕИП или ако личните Ви данни се обработват от дружество Електролукс в ЕС / ЕИП, имате следните права:

  1. Да поискате достъп до Вашите лични данни;
  2. Коригиране на Вашите лични данни;
  3. Да поискате изтриване на Вашите лични данни;
  4. Ограничаване обработването на Вашите лични данни;
  5. Да поискате личните Ви данни да бъдат предоставени във формат, който може да бъде прехвърлен на Вас или на друга организация (преносимост);
  6. Да възразите срещу обработването на Вашите лични данни; и
  7. Да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

 

Ако имате въпроси във връзка с тези права или искате да упражните някое от тях, може да го направите писмено, по телефон или чрез имейл.

 

Моля, имайте предвид, че упражняването на тези права може да окаже влияние върху способността ни да предоставяме определени уреди, функционалност или услуги

 

Сигурност на Вашите лични данни

Електролукс ще предприеме подходящи технически и организационни мерки в съответствие с приложимите закони за защита на данните, включително изискване към нашите доставчици на услуги, бизнес партньори или професионални консултанти да използват подходящи мерки за защита на Вашите лични данни.

 

Съхранение на вашите лични данни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за срок, определен от закона или според изискванията на всеки договор. Ако не е налице законово изискване, ще запазим информация за Вас толкова дълго, колкото е необходимо за целта(ите), за която е събрана.

 

Международни прехвърляния

Като глобална компания можем да съхраняваме личните Ви данни в Европейския съюз (ЕС) или в Европейското икономическо пространство (ЕИП) или на други места, където ние или нашите доставчици на услуги и снабдители се намират или имат сървъри.

 

Можем да прехвърлим данните Ви на дружествата от групата на Електролукс или да прехвърлим информация на нашите международни доставчици на услуги и снабдители, действащи от наше име, за целите, описани в настоящото Уведомление относно защитата на личните данни.

 

Специфична информация за гражданите на ЕС / ЕИП по отношение на международните прехвърляния

Информацията Ви може да бъде прехвърлена в страна извън ЕС / ЕИП, която може да не предоставя еквивалентно ниво на защита на данните като ЕС / ЕИП. Ние предоставяме подходящи предпазни мерки и защити за такива трансгранични прехвърляния според изискванията на закона, включително използването на Стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, Кодекс за поведение и / или Обвързващи корпоративни правила. Можете да поискате копие от тези документи, като се свържете с нас на адреса, посочен по-долу.

 

Как да се свържете с нас

Администраторът на Вашите лични данни е AB Electrolux (publ)

 

Ако желаете да упражните правата си като субект на лични данни или имате други въпроси във връзка с настоящото Уведомление относно защитата на личните данни, моля изпратете запитването си на адрес www.electroluxgroup.com/privacy.

 

За Ваша информация, данните за контакт с длъжностно лице по защита на личните данни са:

 

AB Electrolux (publ)

Data Protection Officer

105 45 Stockholm

Sweden

privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy

 

Актуализация на настоящото Уведомление относно защитата на личните данни

Настоящото Уведомление относно защитата на личните данни може да подлежи на актуализация. Всички промени във връзка с настоящото Уведомление относно защитата на личните данни ще влязат в сила от датата, на която са публикувани или според изискванията на закона.

 

Последна актуализация: 22.03.2018 г.