ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРИ НА УЕБСТРАНИЦАТА НА AEG БЪЛГАРИЯ

1.     ОРГАНИЗАТОР

1.1. Игрaта се организира от Electrolux Lehel Kft. със седалище и адрес на управление: Budapest, Erzsébetkirályné útja 87, H – 1142, Hungary, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2. Изпълнител на играта е „Екшън Глоубъл Къмюникейшънс България“ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 80, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“

1.3. Общите правила се прилагат за целия период на провеждане на играта и са публикувани на следния интернет адрес https://www.aeg.bg.  Общите правила са задължителни за всички участници в играта. ОРГАНИЗАТОРЪТ запазва правото си едностранно да променя Общите правила на играта. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Общите правила.

2.     ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира на български език и се провежда на уеб сайта на AEG България - https://www.aeg.bg

Играта продължава в периода 31.7.2020г - 13.08.2020г. Победителите ще бъдат обявени на 14.08.2020г.

3.      Характеристика на играта

3.1. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

4.      Право на участие

4.1. Право на участие в играта има всяко физическо лице с местонахождение в България, навършило 18 години. В играта нямат право да участват служители на "Балкан Стор" ЕООД и „Екшън Глоубъл Къмюмикейшънс“ЕООД, както и членове на техните семейства – родители, деца, братя, сестри, съпрузи.

4.2. Всички лица, ненавършили 18 години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в играта или да предоставят свои лични данни.

5.      Участие на продукти

5.1. За участие в играта не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка „AEG‟ или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.

6.      Механизъм за провеждане на играта

6.1. За участие в играта, участникът е необходимо да изпълни 3 стъпки, описани на страницата на играта на уебсайта на AEG България. Стъпка 1: Участникът трябва да изгледа видео рецептата. Стъпка 2: Участникът трябва да отговори правилно на въпроса в регистрационната форма на играта и да предостави име и фамилия, email адрес и телефон за връзка.  Стъпка 3: Участникът трябва да сподели публично страницата на играта чрез бутона „Споделяне" (Share) от личния си профил във Facebook.

6.2.В случай, че потребителят отговаря на условията за участие, посочил е правилния отговор и е изпълнил точно стъпките в конкретната игра, името му се включва в механизма за печелене на наградата, обявен в текста на страницата на играта.

6.3. Печелившите участници се избират на случаен лотариен принцип (чрез софтуерно приложение) измежду всички участници, изпълнили условията по т. 6.1. в играта.

6.4. Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни или противоречащи на зададените в Правилата.

6.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на играта си запазват правото да дисквалифицират съответния участник или участници, да свалят от игра неговите/нейните участия и да го/я лишат от правото да спечели получената с такава измамна цел награда.

6.6. Участник, който отговаря на условията от т.6.1., но не е спазил срока за участие в играта, посочен в текста на страницата на самата игра, не се включва в механизма за печелене на награда.

6.7. Участниците имат право да участват само по 1 път със съответния Facebook профил/ регистрация.

6.8. Верният отговор на въпроса е само един.

6.9. Само отговорилите правилно на въпроса и изпълнили всички 3 стъпки от механизма на играта участват за спечелването на Наградата.

7.  Процедура за известяване

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява печелившите участници чрез Facebook или чрез обаждане на телефона или изпращане на имейл, в срок от 7 /седем/ работни дни след изтеглянето на печелившите. Печелившите следва да предоставят следните данни: три имена, телефон за връзка и адрес, на който желаят да получат наградата си. Наградата ще бъде доставена чрез куриер (за сметка на Организатора) в срок до 30 /тридесет/ работни дни от датата на получаване на посочените в предходното изречение данни.

7.2. Наградата се получава от печелившите след представяне пред куриера на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата.

7.3. В случай че в 10-дневен срок, изчислен в календарни дни, от тегленето на наградата не може да бъде осъществена връзка с печеливш участник с оглед получаване данните за извършване на доставка на спечелената награда, наградата се разпределя чрез жребий измежду всички останали участници в играта, в 30-дневен срок след приключване на играта.

7.4. Не се допуска замяната на спечелената награда с паричната ѝ равностойност, както и каквито и да било други замени.

7.5.С изпращане на личните си данни в съобщение, всеки участник се съгласява с чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с игрите.

7.6. Личните данни ще бъдат запазени и обработени от ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ . Целите на обработване на личните данни са: определяне на печелившия в играта и доставяне на наградата. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират, че личните данни няма да бъдат използвани за други, извън посочените в настоящите Правила, цели или да бъдат предоставяни на трети лица.

8.      Награда

8.1. Наградите са десет броя памучни тениски с логото на AEG. Наградите са предоставени от ОРГАНИЗАТОРА и се обявяват в деня на играта в текста към публикацията или при обявяване на печелившите в коментар към публикацията на Facebook страницата на AEG България https://www.facebook.com/AEGbulgaria/.

8.2. Наградите се теглят на лотариен принцип, измежду всички участници, изпълнили условията за участие и изискванията на конкретната игра, освен ако в текста към публикацията не е посочено друго.

8.3. Спечелилите награда се обявяват в коментар към публикацията на таймлайн на Facebook страницата на AEG България и се известяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при условията на т. 7.1.

8.4. При получаване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност.

8.5. Ако печелившият е на възраст под 18 години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

8.6. Не се допуска размяна на наградата с паричната й равностойност и/или с друга облага.

8.7. Наградите се доставят чрез куриер в 30 (тридесет) дневен срок от датата на получаване на личните данни на спечелилия.

8.8. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите или телефонни номера за контакт със спечелилите.

 8.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за щети и повреди на наградата по време на транспортирането ѝ или нейното складиране от страна на куриера.

 

9.     ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по своя преценка да прекрати играта по всяко време в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Общите правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им. ОРГАНИЗАТОРЪТ няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, в резултат от такова прекратяване на Играта.

 

10. ПРАВНИ СПОРОВЕ

10.1. Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и участниците ще бъде решаван извън съдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност и няма да бъдат въвличани в спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, или с евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на играта.

10.2. В случай, че споровете между ОРГАНИЗАТОРА и участниците в игрите или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и участниците в играта е невъзможно да се решат по взаимно съгласие, ще се отнесат към компетентния съд.

11.  Допълнителни

11.1. Всеки участник, с включването си в играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Общи правила и приема имената му да бъдат оповестени на сайта на AEG България и включени в публикация на Facebook страницата на AEG България с цел обявяване на печелившите в играта.

11.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за ситуации, в които съществува невъзможност за някои граждани да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Тези обстоятелства могат да бъдат: грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие в игрта като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/или на софтуера и/или уеб доставчика, голям трафик на мрежата или страницата, или и двете, както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията или личните данни на участниците. Обстоятелства могат да се дължат на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на игрите, доставяне на награди, тяхната стойност и функционалност. Такива са различни решения на институциите, състояние на война, природни бедствия или други.