Условия за участие

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ ЗА УРЕДИ AEG

1 февруари 2024 г. - 31 декември 2024 г.

 

1. Име, организатор и кратко описание на удължената гаранция.

1.1 Electrolux Lehel Kft. (1133 Будапеща, Váci út 80, Promenade Gardens Office Building) е Организатор на удължената гаранция (наричан по-долу Организатор). Удължената гаранция се организира на територията на България.

1.2 Кратко описание на удължената гаранция: при закупуване на уред AEG, клиентите ще получат допълнителна 3-годишна гаранция безплатно, в допълнение към задължителния 2-годишен гаранционен срок от производителя за нов уред, ако регистрират уреда си на aeg.bg в срок до 30 календарни дни от датата на покупката. Общо потребителят получава 5 пълни години (2 + 3 години) гаранция за уреда си. Условията в параграф 3 регулират процеса на регистрация и активиране на удължения гаранционен срок от 3 години.

1.3 Уредите AEG, предмет на удължена гаранция, са в категории едра бяла техника (свободностоящи и уреди за вграждане), прахосмукачки и малки електроуреди. Типовете уреди, предмет на удължена гаранция, са както следва: всички видове фурни, плотове, абсорбатори, съдомиялни, всички видове охладители, фризери, готварски печки, перални, перални със сушилня, сушилни, контейнерни и безкабелни прахосмукачки, блендери, миксери, пасатори, електрически кани, кафе машини, уреди за здравословно готвене, тостери, ютии, уреди за гладене с пара и вакуумиращи уреди (VS4-1-4AG и KDK911423M).

2. Период на удължената гаранция: 1 февруари – 31 декември 2024 г.

3. Условия на удължаване на гаранцията

3.1 Удължената гаранция, е достъпна за всеки, който закупи един от уредите AEG (1.3), от един от Партньорите, изброени в раздел 4.2 от настоящите Условия на удължената гаранция в периода на удължената гаранция (точка 2) и регистрира покупката си, съгласно точка 4.3.

3.2 Участвайки в удължената гаранция, клиентите имат опция да се съгласят с бъдещото използване на техните лични данни от Electrolux Lehel Kft. и неговите подизпълнители за рекламни и маркетингови цели. Рекламата може да бъде комуникирана само, ако клиентът изрично и недвусмислено се съгласи с това при регистрация на покупката (като постави отметка в съответното поле).

3.3 Организаторът си запазва правото да откаже участието на клиента, ако то противоречи на Условията на удължаване на гаранцията.

4. Механизъм на удължаване на гаранцията

4.1. Участието в удължената гаранция изисква клиентът да закупи уред AEG (т. 1.3.) по време на периода (1 февруари – 31 декември 2024 г.) от един от партньорите, участващи в удължената гаранция и да регистрира покупката си в съответствие с механизма за регистрация, посочен в точка 4.3. Удължената гаранция важи само на територията на Република България.

4.2 Партньори, участващи в удължената гаранция:

Участващи магазини в удължената гаранция са магазините (в т.ч. онлайн) на търговска верига „Технополис“, търговска верига „Техномаркет“, търговска верига „Зора“, търговска верига „Техмарт“, търговска верига „Техномикс“, магазини Електросаунд и магазини Либрагруп.

4.3. За да получи 3 години допълнителна гаранция, клиентът следва да регистрира покупката си, както следва:

4.3.1. Клиентът регистрира покупката си на aeg.bg на специалния интерфейс (лендинг страница на Удължената гаранция) за регистрация, достъпен от началната страница на уебсайта. Онлайн регистрацията изисква попълване на полетата за данни, посочени в интерфейса, качване на копие от покупния документ (касова бележка, фактура или договор за лизинг – със заличени лични данни на физически лица, различни от клиента, ако има такива), потвърждаваща датата на покупката и информация от табелката с данни на уреда - име на модела, сериен номер, продуктов код. След приключване на процеса на регистрация, клиентът получава имейл от Electrolux с линк за потвърждение, който ще активира процеса на одобрение и ще потвърди валидността на имейла на потребителя. Ако клиентът не потвърди регистрацията си в рамките на 15 дни, тя се анулира. В този случай, клиентът не губи правото си за получаване на допълнителна гаранция за уреда, но трябва да направи нова регистрация. Възможно е имейлът за потвърждение да попадне в папката за нежелана електронна поща (Junk) и е препоръчително да се проверят всички папки в акаунта на клиента

4.3.2. Срокът за регистрация на удължената гаранция е 30 календарни дни от датата на покупка на уреда. Дата на покупка е датата, която е видима на покупния документ (фактура, касова бележка, договор за лизинг). Страницата за регистрация ще бъде достъпна на сайта aeg.bg  до 23:59 часа на 31 януари 2025 г.

4.4. Получаване на допълнителния гаранционен документ (сертификат за +3 години удължена гаранция)

При изпълнение на  условията, описани в 4.3.1., Electrolux ще изпрати сертификат за удължена гаранция (прикрепен pdf файл) на клиента по електронната поща на валидния имейл адрес, предоставен по време на регистрацията. Крайният срок за получаване на сертификата е до 5 работни дни от регистрацията. Възможно е имейлът със сертификата да попадне в папката за нежелана електронна поща (Junk) и е препоръчително да се проверят всички папки в акаунта на клиента. Желателно е сертификатът за допълнителните 3 години гаранция да се разпечати и съхранява заедно със стандартната гаранционна карта.  Наличието на хартиен носител на сертификата би предотвратило проблеми при неволно изтриване или проблеми с достъп до пощата, когато е необходим този документ.

4.4. Неправилна регистрация

Ако регистрацията на клиента не отговаря на изискванията, Electrolux ще го уведоми по имейл със съдържание Отказана регистрация. Ако в рамките на 5 работни дни клиентът не получи информация за регистрацията си, трябва да се свърже с кол центъра на имейл aegservice@balkanstore.bg или да се обади на безплатен номер 0800 46 019.

4.5 Организаторът уточнява, че проформа фактура, транспортна бележка или потвърждение на поръчката не са официални покупни документи и не се приемат в процеса на регистрация. Официални покупни документи са фискален касов бон, фактура или договор за лизинг (за покупка на кредит), съдържащи описание/наименование на продукта, дата на покупка и стойност (цена). При пазаруване онлайн, се взема предвид датата на фактурата, а не датата на поръчката.

4.6 Клиентът не може да получи удължена гаранция с невалиден или фалшив имейл акаунт. В случай на спор относно валидността на имейл акаунта, участващ в удължената гаранция, решението на Организатора ще има предимство.

4.7 Клиентът има право да участва в удължената гаранция само със собствения си активен имейл акаунт и валиден адрес.

4.9 Разглеждане на жалби

Всякакви коментари или оплаквания относно удължената гаранция могат да бъдат направени в рамките на 30 дни от края на удължената гаранция от клиента на следния имейл адрес aegservice@balkanstore.bg.

5. Предоставяната 3-годишна удължена гаранция за уред AEG е безплатна за клиента. Условията, описани в стандартната гаранционната карта са идентични и приложими и за удължения гаранционен период от 3 години.

6. Защита на личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR).

6.1. Администратор на лични данни е Организаторът на удължената гаранция „Електролукс Лехел Кфт“ със седалище Будапеща, Унгария (1133 Budapest, Váci út 80, Promenade Gardens Office Building)

6. 2. „Електролукс Лехел Кфт“ може да обработва следните категории лични данни:

а) Име и фамилия на Потребителя (по-нататък „Участникът“ в удължената гаранция);

b) имейл адрес; c) телефонен номер; d) домашен адрес; e) данни във връзка с покупката на Участника и относно неговия уред.

6. 3. С попълването на регистрацията Участникът предоставя лични данни, чието прилагане е необходимо за идентификацията му във връзка с целите, описани в този документ . Предоставянето на лични данни и участието в удължената гаранция е доброволно. Отказът от предоставяне на личните данни, изброени по-горе, може да доведе до невъзможност за осигуряване на допълнителния гаранционен период от 3 години и/или за невъзможност за изпращане на търговска и маркетингова информация от страна на “Електролукс Лехел Кфт”.

6. 4. Личните данни ще бъдат обработвани и използвани от Организатора, доколкото е необходимо за осъществяване на целта на настоящата удължена гаранция, за комуникация и събиране на информация относно закупения продукт, включително но не само в контекста на гаранционното обслужване, и за целите на легитимния интерес надлежно да се идентифицира Участника и да е налице канал за контакт с него в тази връзка, както и по желание на Участника - да получава търговска и маркетингова информация от Организатора въз основа на неговото съгласие.

6. 5. “Електролукс Лехел Кфт” като администратор на лични данни се грижи за сигурността на личните данни на Участника. Тези данни са защитени срещу неразрешен достъп.

6. 6. Данните на Участника ще бъдат обработвани в срока на удължената гаранция, а след завършването ѝ - до степента, необходима за проучване и удовлетворяване на претенции и рекламации, инициирани от страна на Участника. Данните на Участниците, които са се съгласили да получават търговска и маркетингова информация, ще бъдат обработвани с тази цел, докато не бъде оттеглено съгласието им.

6. 7. Участникът има право на достъп до, коригиране или изтриване на своите лични данни, както и в предвидените от закона случаи може да има право да поиска изтриване или ограничаване обработването на своите лични данни и да поиска личните му данни да бъдат предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, който може да бъде прехвърлен на него или на друга организация (преносимост). Участникът има право да възрази срещу обработването на своите лични данни, когато обработването е на основание легитимен интерес или за целите на директния маркетинг.

6. 8. Участникът има право да оттегли съгласието си да получава търговска и маркетингова информация по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, която е направена въз основа на съгласието преди нейното оттегляне.

6. 9. Участникът има право да подаде жалба относно нарушение на разпоредбите за защита на личните данни до компетентния надзорен орган. За България това е Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg .

6. 10. “Електролукс Лехел Кфт”, може да възложи обработката на лични данни на Потребителя на други субекти, по-специално тези, които предоставят хостинг услуги.

6. 11. Electrolux Group работи в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД/GDPR), които са публикувани на https://www.aeg.bg/overlays/data-privacy-statement/ “Уведомление за защита на личните данни”

8. Ограничаване на отговорността

Организаторът не носи отговорност за непълна или грешно подадена информация, независимо дали това се дължи на техническа или човешка грешка при попълването на регистрацията.  Организаторът не носи отговорност за неизправности в компютърни системи, телефонни линии, хардуер, софтуер или закъснения в предаването на данни поради проблеми с  мрежовите връзки. Ако според Организатора, удължената гаранция не може да бъде проведена по план или ако други причини, които не са под контрола на Организатора, пречат или влияят неблагоприятно върху администрацията, безопасността, справедливостта, почтеността или правилното и провеждане, Организаторът запазва правото да отменя, затваря, модифицира или спира удължената гаранция по свое усмотрение. Организаторът си запазва правото, по свое усмотрение, да изключи от удължената гаранция всяко лице, което е нарушило Условията на удължената гаранция.

9. Смесени разпоредби

Клиентите приемат официалните Условия на удължената гаранция, като се регистрират.