Правила за провеждане на промоция

ПРОМОЦИЯ 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ ЗА УРЕДИ AEG

1 април 2023 г. - 31 декември 2023 г.

 

 

1. Име, организатор и кратко описание на промоцията

1.1 Промоцията се нарича "5 години гаранция за всички уреди AEG" ("Промоция").

1.2 Electrolux Lehel Kft. (1133 Будапеща, Váci út 80, Promenade Gardens Office Building) е Организатор на промоцията (наричан по-долу Организатор). Промоцията се организира на територията на България.

1.3 Кратко описание на промоцията: при закупуване на уред AEG, клиентите ще получат допълнителна 3-годишна гаранция безплатно, в допълнение към задължителния 2-годишен гаранционен срок от производителя за нов уред, ако регистрират покупката си на aeg.bg в 30-дневен срок. Общо потребителят получава 5 години (2 + 3 години) гаранция за уреда, както гласи заглавието на промоцията. Следните Условия регулират процеса на регистрация и активиране на удължения гаранционен срок от 3 години, предмет на тази промоция.

1.4 Уредите AEG, предмет на Промоцията, са следните категории: едра бяла техника (тип свободностоящи и уреди за вграждане) и прахосмукачки. Свободностоящи уреди са: перални, перални със сушилня, сушилни, печки, съдомиялни, хладилници (всички видове) и фризери.  Уредите за вграждане са: фурни (мултифункционални, парови, компактни, микровълнови), плотове, абсорбатори, съдомиялни, хладилници, виноохладители и кафе машини.  Прахосмукачките са кабелни (с контейнер за прах или торба за прах) и безкабелни (вертикални т.нар. стикове). Дребна техника, аксесоари и консумативи AEG не са предмет на Промоцията.

2. Продължителност на промоцията: 1 април 2023 г. - 31 декември 2023 г.

3. Условия на промоцията

3.1 Промоцията, е достъпна за всеки, който закупи един от участващите в Промоцията уреди AEG (1.4), от един от Партньорите, изброени в раздел 4.2 от настоящите Условия на промоцията в периода на Промоцията (точка 2) и регистрира покупката си, съгласно точка 4.3.

3.2 Участвайки в Промоцията, клиентите имат опция да се съгласят с бъдещото използване на техните лични данни от Electrolux Lehel Kft. и неговите подизпълнители за рекламни и маркетингови цели. Рекламата може да бъде комуникирана само, ако клиентът изрично и недвусмислено се съгласи с това при регистрация на покупката (като постави отметка в съответното поле).

3.3 Организаторът си запазва правото да откаже участието на клиента, ако то противоречи на Условията на промоцията.


4. Механизъм на промоцията

4.1. Участието в промоцията изисква клиентът да закупи уред AEG (т. 1.4.) по време на промоционалния период (1 април 2023 г. - 31 декември 2023 г.) от един от партньорите, участващи в промоцията и да регистрира покупката си в съответствие с механизма за регистрация, посочен в точка 4.3. Допълнителната гаранция важи само на територията на Република България.

4.2 Партньори, участващи в тази промоция:

Участващи магазини в промоцията с удължена гаранция са магазините (в т.ч. онлайн) на търговска верига „Технополис“, търговска верига „Техномаркет“, търговска верига „Зора“, търговска верига „Техмарт“, търговска верига „Техномикс“, представителни магазини на Електросаунд и магазини на Либрагруп.

4.3. За да получи 3 години допълнителна гаранция, клиентът следва да регистрира покупката си, както следва:

4.3.1. Клиентът регистрира покупката си на aeg.bg на специалния интерфейс (лендинг страница на Промоцията) за регистрация, достъпен от началната страница на уебсайта. Онлайн регистрацията изисква попълване на полетата за данни, посочени в интерфейса, качване на копие от покупния документ (касова бележка, фактура или договор за лизинг – със заличени лични данни на физически лица, различни от клиента, ако има такива), потвърждаваща датата на покупката и информация от табелката с данни на уреда - име на модела, сериен номер, продуктов код. След приключване на процеса на регистрация, клиентът получава имейл от Electrolux с линк за потвърждение, който ще активира процеса на одобрение и ще потвърди валидността на имейла на потребителя. Ако клиентът не потвърди регистрацията си в рамките на 15 дни, тя се занулява. В този случай, клиентът не губи правото си за получаване на допълнителна гаранция за уреда, но трябва да направи нова регистрация. Възможно е имейлът за потвърждение да попадне в папката за нежелана електронна поща (Junk) и е препоръчително да се проверят всички папки в акаунта на клиента

4.3.2. Срокът за регистрация за допълнителната гаранция е 30 календарни дни от датата на покупка на уреда. Дата на покупка е датата, която е видима на покупния документ (фактура, касова бележка, договор за лизинг). Страницата за регистрация ще бъде достъпна на сайта aeg.bg  до 23:59 часа на 31 януари 2024 г.

4.4. Получаване на допълнителния гаранционен документ (сертификат за +3 години удължена гаранция)

При изпълнение на  условията, описани в 4.3.1., Electrolux ще изпрати сертификат за удължена гаранция (прикрепен pdf файл) на клиента по електронната поща на валидния имейл адрес, предоставен по време на регистрацията. Крайният срок за получаване на сертификата е до 5 работни дни от регистрацията. Възможно е имейлът със сертификата да попадне в папката за нежелана електронна поща (Junk) и е препоръчително да се проверят всички папки в акаунта на клиента. Желателно е сертификатът за допълнителните 3 години гаранция да се разпечати и съхранява заедно със стандартната гаранционна карта.  Наличието на хартиен носител на сертификата би предотвратило проблеми при неволно изтриване или проблеми с достъп до пощата, когато е необходим този документ.

4.4. Неправилна регистрация

Ако регистрацията на клиента не отговаря на изискванията, Electrolux ще го уведоми по имейл със съдържание Отказана регистрация. Ако в рамките на 5 работни дни клиентът не получи информация за регистрацията си, трябва да се свърже с кол центъра на имейл aegservice@balkanstore.bg или да се обади на безплатен номер 0800 46 019.

4.5 Организаторът уточнява, че проформа фактура, транспортна бележка или потвърждение на поръчката не са официални покупни документи и не се приемат в процеса на регистрация. Официални покупни документи са фискален касов бон, фактура или договор за лизинг (за покупка на кредит), съдържащи описание/наименование на продукта, дата на покупка и стойност (цена). При пазаруване онлайн, се взема предвид датата на фактурата, а не датата на поръчката.

4.6 Клиентът не може да участва в Промоцията с невалиден или фалшив имейл акаунт. В случай на спор относно валидността на имейл акаунта, участващ в Промоцията, решението на Организатора ще има предимство.

4.7 Клиентът има право да участва в Промоцията само със собствения си активен имейл акаунт и валиден адрес.

4.9 Разглеждане на жалби

Всякакви коментари или оплаквания относно Промоцията могат да бъдат направени в рамките на 30 дни от края на промоцията от клиента на следния имейл адрес aegservice@balkanstore.bg


5. Предоставяната в рамките на Промоцията 3-годишна допълнителна гаранция за уред AEG е безплатна за клиента. Условията, описани в стандартната гаранционна карта са идентични и приложими и за допълнителния гаранционен период от 3 години.


6. Защита на личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR).

6.1. Администратор на лични данни е Организаторът на кампанията „Електролукс Лехел Кфт“ със седалище Будапеща, Унгария (1133 Budapest, Váci út 80, Promenade Gardens Office Building)

6.2. „Електролукс Лехел Кфт“ може да обработва следните категории лични данни:

       а) Име и фамилия на Потребителя (по-нататък „Участникът“ в кампанията);
       b) имейл адрес; c) телефонен номер; d) домашен адрес; e) данни във връзка с покупката на Участника и относно неговия уред.

6.3. С попълването на регистрацията Участникът предоставя лични данни, чието прилагане е необходимо за идентификацията му във връзка с целите, описани в този документ . Предоставянето на лични данни и участието в кампанията е доброволно. Отказът от предоставяне на личните данни, изброени по-горе, може да доведе до невъзможност за осигуряване на допълнителния гаранционен период от 3 години и/или за невъзможност за изпращане на търговска и маркетингова информация от страна на “Електролукс Лехел Кфт”.

6.4. Личните данни ще бъдат обработвани и използвани от Организатора, доколкото е необходимо за осъществяване на целта на настоящата кампания, за комуникация и събиране на информация относно закупения продукт, включително но не само в контекста на гаранционното обслужване, и за целите на легитимния интерес надлежно да се идентифицира Участника и да е налице канал за контакт с него в тази връзка, както и по желание на Участника - да получава търговска и маркетингова информация от Организатора въз основа на неговото съгласие.

6.5. “Електролукс Лехел Кфт” като администратор на лични данни се грижи за сигурността на личните данни на Участника. Тези данни са защитени срещу неразрешен достъп.

6.6. Данните на Участника ще бъдат обработвани в срока на кампанията, а след завършването ѝ - до степента, необходима за проучване и удовлетворяване на претенции и рекламации, инициирани от страна на Участника. Данните на Участниците, които са се съгласили да получават търговска и маркетингова информация, ще бъдат обработвани с тази цел, докато не бъде оттеглено съгласието им.

6.7. Участникът има право на достъп до, коригиране или изтриване на своите лични данни, както и в предвидените от закона случаи може да има право да поиска изтриване или ограничаване обработването на своите лични данни и да поиска личните му данни да бъдат предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, който може да бъде прехвърлен на него или на друга организация (преносимост). Участникът има право да възрази срещу обработването на своите лични данни, когато обработването е на основание легитимен интерес или за целите на директния маркетинг.

6.8. Участникът има право да оттегли съгласието си да получава търговска и маркетингова информация по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, която е направена въз основа на съгласието преди нейното оттегляне.

6.9. Участникът има право да подаде жалба относно нарушение на разпоредбите за защита на личните данни до компетентния надзорен орган. За България това е Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg .

6.10. “Електролукс Лехел Кфт”, може да възложи обработката на лични данни на Потребителя на други субекти, по-специално тези, които предоставят хостинг услуги.

6.11. Electrolux Group работи в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД/GDPR), които са публикувани на https://www.aeg.bg/overlays/data-privacy-statement/ “Уведомление за защита на личните данни”

 

7. Ограничаване на отговорността

Организаторът не носи отговорност за непълна или грешно подадена информация, независимо дали това се дължи на техническа или човешка грешка при попълването на регистрацията.  Организаторът не носи отговорност за неизправности в компютърни системи, телефонни линии, хардуер, софтуер или закъснения в предаването на данни поради проблеми с  мрежовите връзки. Ако според Организатора Промоцията не може да бъде проведена по план или ако други причини, които не са под контрола на Организатора, пречат или влияят неблагоприятно върху администрацията, безопасността, справедливостта, почтеността или правилното и провеждане, Организаторът запазва правото да отменя, затваря, модифицира или спира промоцията по свое усмотрение. Организаторът си запазва правото, по свое усмотрение, да изключи от Промоцията всяко лице, което е нарушило Условията на промоцията.

 

8. Смесени разпоредби

Клиентите приемат официалните Условия на промоцията, като се регистрират.