Предният панел на фурната/ вратата се нагорещява

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 10:58

Генерираната във фурната топлина се разпространява по всички части на уреда, което включва частите, които обичайно се докосват при ежедневна употреба. Това е естествен процес. Температурата се усеща различно в зависимост от материала. Например, стъклото и металът се усещат по-горещи на допир в сравнение с пластмасата.

Предният панел също се нагрява при всяко отваряне на вратата, тъй като топлината от фурната повишава температурата на панела.

Имайте предвид, че температурата се повишава с времето. С други думи, колкото по-дълго фурната е включена, толкова по-горещи стават всички части на уреда.

От съображения за сигурност децата не трябва да стоят близо до фурната/ печката, когато тя се използва. Вижте ръководството за употреба.

Температурата на предния панел е възможно да е до 60°C по-висока от стайната. Например, при стайна температура от 20°C панелът е възможно да се нагорещи до 80°C.

При стъклен панел на фурната е възможно температурата да е до 65°C по-висока от стайната. Например, при стайна температура от 20°C е възможно стъкленият панел да се нагорещи до 85°C.

При изключителни случаи се свържете с оторизирания сервизен център.