Как да разглобявате и сглобявате уплътнението отдолу (2)

Последно актуализиран 23.2.2021 г. 6:47

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно

Как се сменя долната пломба

1. Работен плот

Изображение за импортиране на Word

Отстранете винтовете, които го закрепват към задния панел.

Изображение за импортиране на Word

Извадете го отзад.

Предпазно устройство за врата (с вграден фланец)

Изображение за импортиране на Word


Отстранете пластмасовия пръстен, фиксиращ уплътнението на маншона към шкафа.


Освободете уплътнението на маншона от шкафа.

Изображение за импортиране на Word

Развийте двата винта, закрепващи блокировката на вратата към предния панел.

Изображение за импортиране на Word

Вземете устройството и го преместете наляво.

Изображение за импортиране на Word

Завъртете го към вътрешността (дясната страна на фланеца).

Изображение за импортиране на Word

Издърпайте го надясно и го извадете.

Извадете защитата на окабеляването от предпазното устройство на вратата.

Изключете конектора.


За да сглобите отново предпазното устройство на вратата, повторете същите операции в обратна посока.

Изображение за импортиране на Word


Преди да затегнете винтовете, за да закрепите предпазното устройство на вратата към предния панел, уверете се, че фланецът е разположен правилно от външната страна, както е показано със стрелките.

Затегнете винтовете с въртящ момент 2,5 Nm.

Контролен панел  

Изображение за импортиране на Word

Отстранете работния плот (вижте съответния параграф).

Изображение за импортиране на Word

Извадете чекмеджето за перилен препарат и едновременно натиснете дясната страна, посочена със стрелката.

Изображение за импортиране на Word

Отстранете винта, закрепващ контролния панел към конвейера.

Изображение за импортиране на Word

Ако е необходимо, издърпайте скобата.

Изображение за импортиране на Word

Отстранете четирите винта, закрепващи напречната греда към стените на шкафа.

Отстранете двата винта, закрепващи чекмеджето за перилен препарат към напречната греда.

Изображение за импортиране на Word

Освободете анкерния фиксатор, закрепващ чекмеджето за перилен препарат към напречната греда.

Изображение за импортиране на Word

Повдигнете двете страни на контролния панел, така че да издърпате куките, закрепващи го към предния панел.

Изображение за импортиране на Word

Отстранете контролния панел и го поставете, както е показано на фигурата, като се уверите, че сте въвели защита, за да предотвратите надраскване.

Преден панел

Отстранете работния плот (вижте съответния параграф).

Отстранете контролния панел (вижте съответния параграф).

Извадете пластмасовия пръстен, отстранете уплътнението на капака на вратата от предния панел.

Развийте винтовете, закрепващи блокировката на вратата (вижте съответния параграф).

Изображение за импортиране на Word

Наклонете пералнята (към гърба).

Развийте трите винта, фиксиращи предния панел към основата (обозначени със стрелките).

Изображение за импортиране на Word

Развийте двата винта, фиксиращи предния панел отстрани (обозначени със стрелките).

Изображение за импортиране на Word

Отстранете предния панел.

Когато монтирате предния панел, първо затегнете двата горни винта, след това трите долни винта.

От предния панел имате достъп

Уплътнение отдолуСлед като уплътнението на маншона на вратата е свалено от мястото си в шкафа. Извадете джоба от модула на отделението за чекмеджета.

Изображение за импортиране на Word

Издърпайте отделението на чекмеджето от входящия джоб на уплътнителя с маншон (отворете скобата, ако е необходимо, в противен случай я оставете затворена)

Изображение за импортиране на Word

За повторно сглобяване.

По време на поставянето на отделението за чекмеджето в джоба на уплътнението на маншона:

Поставете отново скобата в мястото й в джоба на уплътнението на дупката на илюминатора (затворете я, ако е отворена).

Смажете вътрешната страна на джоба.

Изображение за импортиране на Word


Смажете и външната страна на модула на отделението за чекмеджета, който трябва да се постави в джоба.


Внимателно поставете частта на отделението за чекмеджето, обозначена със стрелката, в джоба на уплътнението на маншона.

Изображение за импортиране на Word

Проверете дали дозаторът е на място, за да избегнете изтичане на вода.

Отстранете застопоряващия пръстен, фиксиращ уплътнението към ваната.
Изображение за импортиране на Word


Извадете уплътнението от заварената вана.


(внимавайте, тъй като уплътнението се държи на място чрез щракащ пръстен)

При повторно сглобяване на печата

използвайте течен сапун, за да смажете частта, където е поставена ваната (обозначена с червения кръг).

Уверете се, че референциите са подравнени.

Сглобете отново фиксиращия пръстен между уплътнението на вратата и ваната.

Сглобете отново пластмасовия пръстен между уплътнението на вратата и шкафа.