ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КАМПАНИИ ЗА РЕВЮТА НА УЕБСТРАНИЦАТА НА AEG БЪЛГАРИЯ

 1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Кампанията се организира от Electrolux Lehel Kft. със седалище и адрес на управление: Budapest, Erzsébetkirályné útja 87, H – 1142, Hungary, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2. Изпълнител на кампанията е „Екшън Глоубъл Къмюникейшънс България“ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 80, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“

1.3. Общите правила се прилагат за целия период на провеждане на кампанията и са публикувани на следния интернет адрес https://www.aeg.bg. Общите правила са задължителни за всички участници в кампанията. ОРГАНИЗАТОРЪТ запазва правото си едностранно да променя Общите правила на кампанията. Участниците в кампанията следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Общите правила.

 

 1. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира на български език и се провежда на уеб сайта на AEG България - https://www.aeg.bg

Кампанията продължава в периода 01.08.2021г - 27.09.2021г. Победителите ще бъдат обявени на 28.08.2021г.

 

 1. Характеристика на кампанията

3.1. Кампанията се провежда при условията на настоящите Правила.

 

 1. Право на участие

4.1. Право на участие в кампанията има всяко физическо лице с местонахождение в България, навършило 18 години. В кампанията нямат право да участват служители на "Балкан Стор" ЕООД и „Екшън Глоубъл Къмюникейшънс България“ ЕООД, както и членове на техните семейства – родители, деца, братя, сестри, съпрузи.

4.2. Всички лица, ненавършили 18 години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в кампанията или да предоставят свои лични данни.

 

 1. Участие на продукти

5.1. За участие в кампанията не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка „AEG‟ или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.

 

 1. Механизъм за провеждане на кампанията

6.1. За участие в кампанията, за участника е необходимо да изпълни 3 стъпки, описани в информативния имейл относно кампанията, изпратен до участниците. Стъпка 1: Участникът трябва да посети страницата aeg.bg, да открие своя уред, да го оцени и да напише ревю. Стъпка 2: Участникът трябва да събере най-много харесвания за написаното от него ревю на уебстраницата на AEG България. Стъпка 3: След приключване на определения срок ОРГАНИЗАТОРЪТ проверява кои от участниците са събрали най-много харесвания за ревютата си и ги награждава с упоменатия в изпратената комуникация подарък.

6.2.В случай, че потребителят отговаря на условията за участие, името му се включва в механизма за печелене на наградата, обявен в текста на страницата на кампанията, и има възможност да спечели награда.

6.3. Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни или противоречащи на зададените в Правилата.

6.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на кампанията си запазват правото да дисквалифицират съответния участник или участници, да свалят от кампания неговите/нейните участия и да го/я лишат от правото да спечели получената с такава измамна цел награда.

6.5. Участник, който отговаря на условията от т.6.1., но не е спазил срока за участие в кампанията, посочен в текста на страницата на самата кампания, не се включва в механизма за печелене на награда.

6.6. Участниците имат право да участват само по 1 път със съответния Facebook профил/ регистрация.

6.7. Само отговорилите правилно на въпроса и изпълнили всички 3 стъпки от механизма на кампанията участват за спечелването на Наградата.

 

 1. Процедура за известяване

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява печелившите участници чрез своя сайт, както и чрез известяване на посочения от участника имейл адрес, в срок от 7 /седем/ работни дни след изтеглянето на печелившите. Печелившите следва да предоставят следните данни: три имена, телефон за връзка и адрес, на който желаят да получат наградата си. Наградата ще бъде доставена чрез куриер (за сметка на Организатора) в срок до 30 /тридесет/ работни дни от датата на получаване на посочените в предходното изречение данни.

7.2. Наградата се получава от печелившите след представяне пред куриера на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата.

7.3. В случай че в 20-дневен срок, изчислен в календарни дни, от тегленето на наградата не може да бъде осъществена връзка с печеливш участник с оглед получаване данните за извършване на доставка на спечелената награда, се счита, че печелившият не печели наградата. След този срок, ако печелившият участник все пак се свърже с ОРГАНИЗАТОРА и предостави нужната за доставка информация, наградата може да бъде изпратена единствено и само по преценка на ОРГАНИЗАТОРА.

7.4. Не се допуска замяната на спечелената награда с паричната ѝ равностойност, както и каквито и да било други замени.

7.5.С изпращане на личните си данни в съобщение, всеки участник се съгласява с чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с игрите.

7.6. Личните данни ще бъдат запазени и обработени от ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ . Целите на обработване на личните данни са: определяне на печелившия в кампанията и доставяне на наградата. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират, че личните данни няма да бъдат използвани за други, извън посочените в настоящите Правила, цели или да бъдат предоставяни на трети лица.

 

 1. Награда

8.1. Наградите за кампанията са пет броя ваучери за ресторант Moments by Andre Tokev на стойност 100 лева. Наградите се предоставят от ОРГАНИЗАТОРА и се обявяват в комуникацията по имейл изпратена до участниците.

8.2. Наградите се теглят спрямо броя харесвания натрупани за съответното ревю на сайта на AEG България, измежду всички участници, изпълнили условията за участие и изискванията на конкретната кампания, освен ако в текста не е посочено друго.

8.3. Спечелилите награди се обявяват на уебстраницата на AEG България и се известяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при условията на т. 7.1.

8.4. При получаване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност.

8.5. Ако печелившият е на възраст под 18 години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

8.6. Не се допуска размяна на наградата с паричната й равностойност и/или с друга облага.

8.7. Наградите се доставят чрез куриер в 30 (тридесет) дневен срок от датата на получаване наличните данни на спечелилия.

8.8. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите или телефонни номера за контакт със спечелилите.

 8.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за щети и повреди на наградата по време на транспортирането ѝ или нейното складиране от страна на куриера.

 

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по своя преценка да прекрати кампанията по всяко време в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Общите правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им. ОРГАНИЗАТОРЪТ няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, в резултат от такова прекратяване на Кампанията.

 

 

 1. ПРАВНИ СПОРОВЕ

10.1. Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и участниците ще бъде решаван извън съдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност и няма да бъдат въвличани в спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, или с евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на кампанията.

10.2. В случай, че споровете между ОРГАНИЗАТОРА и участниците в игрите или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и участниците в кампанията е невъзможно да се решат по взаимно съгласие, ще се отнесат към компетентния съд.

 

 1. Допълнителни

11.1. Всеки участник, с включването си в кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Общи правила и приема имената му да бъдат оповестени на сайта на AEG България  с цел обявяване на печелившите в кампанията.

11.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за ситуации, в които съществува невъзможност за някои граждани да участват в кампанията, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Тези обстоятелства могат да бъдат: грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие в кампанията като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/или на софтуера и/или уеб доставчика, голям трафик на мрежата или страницата, или и двете, както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията или личните данни на участниците. Обстоятелства могат да се дължат на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на игрите, доставяне на награди, тяхната стойност и функционалност. Такива са различни решения на институциите, състояние на война, природни бедствия или други.