ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ТАЙМЛАЙН ИГРИ НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА AEG БЪЛГАРИЯ

 

1.     ОРГАНИЗАТОР

1.1.Игрите, които се провеждат на таймлайн (Дневника) на Фейсбук страницата на AEG България - https://www.facebook.com/AEGbulgaria/ се организират от Electrolux Lehel Kft. със седалище и адрес на управление: Budapest, Erzsébetkirályné útja 87, H – 1142, Hungary, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2.Изпълнител на таймлайн игрите на Фейсбук страницата на AEG България е „Екшън Глоубъл Къмюникейшънс България“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 80, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“

1.3.Общите правила се прилагат за целия период на провеждане на Таймлайн игрите и са публикувани на следния интернет адрес https://www.facebook.com/AEGbulgaria/ . Общите правила са задължителни за всички участници в тях. ОРГАНИЗАТОРЪТ на игрите си запазва правото едностранно да променя Общите правила, като обявява публично измененията и поправките на стената си във Фейсбук страницата на AEG България https://www.facebook.com/AEGbulgaria/ . Участниците в Игрите следва сами да проверяват за промени Общите условия, като ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Общите правила.

 

2.     ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Игрите се организират на български език и се провеждат на страницата на AEG България в социалната мрежа Фейсбук - - https://www.facebook.com/AEGbulgaria/ .

Игрите продължават в периода 23.03.2018г - 31.12.2018г.

 

3.      Характристика на игрите

3.1.Игрите, провеждани на таймлайн на Фейсбук страницата на AEG България по никакъв начин не са спонсорирани, одобрени, администрирани или свързани с Фейсбук.

3.2.Фейсбук като компания е напълно освободена от отговорност за каквито и да е игри на таймлайна на Фейсбук страницата на AEG България.

3.3.Игрите се провеждат при условията на настоящите Правила.

 

4.      Право на участие

4.1.Право на участие в игрите на таймлайн на Фейсбук страницата на  AEG България  има всяко физическо лице с местонахождение в България, навършило 18 години. В игрите нямат право да участват служители на "Балкан Стор" ЕООД, както и членове на техните семейства – родители, деца, братя, сестри, съпрузи.

4.2.Всички лица, ненавършили 18 години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в игрите или да предоставят свои лични данни.

 

5.      Участие на продукти

5.1.За участие в таймлайн игрите на Фейсбук страницата на AEG България не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка „AEG‟ или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.

 

6.      Механизъм за провеждане на игрите

6.1.За участие в таймлайн игрите, за участникът е необходимо да има активен профил в сайта www.facebook.com.

6.2.На Фейсбук страницата на AEG България периодично се публикуват постове, които съдържат въпрос, загадка или покана за коментиране в конкретен час. За да участва, потребителят трябва да коментира или сподели съдържание на страницата на AEG България, в зависимост от изискванията, посочени в текста на поста на съответната игра.

6.3.Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали, подадени от тях към страницата на AEG България, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива материали. Участниците нямат право да поставят (качват) на страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Участниците не могат да поставят на страницата материали с комерсиално съдържание.

6.4.Осъществявайки коментар, пост или каквато и да е дейност на страницата на AEG България, Участниците дават своето безусловно съгласие  ОРГАНИЗАТОРА да събира от тях, в съответствие с неговата Политика за поверителност, всички забележки, предложения, идеи, графики или друга информация, която Участниците предоставят на ОРГАНИЗАТОРА в тази игра и които материали стават собственост на "Балкан Стор" ЕООД.

6.5. "Балкан Стор" ЕООД и упълномощените и представители ще могат да копират, разпространяват, регистрират и да използват по друг начин материалите, предоставени от Участниците на страницата на AEG България (с изключение на личните им данни)за всякакви комерсиални и некомерсиални данни, без да дължи заплащане за това и без никакви задължения за компенсация за материалите към Участниците или към други страни.

6.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч клеветническо, оскърбително,нецензурирано, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления.

6.7.В случай, че потребителят отговаря на условията за участие, посочил е в коментар правилния отговор или е изпълнил точно изискванията в конкретната игра, името му се включва в механизма за печелене на награда, обявен в текста на публикацията към конкретната игра.

6.8.Ако механизмът за определяне на победител/и не е изрично представен в самата публикация на играта, се приема, че печеливши се избират на случаен лотариен принцип, включващ всички участници, изпълнили условията по т. 6.4., в играта.

6.9.Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни или противоречащи на зададените в Правилата.

6.10.ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на игрите си запазват правото да дисквалифицират съответния участник или участници, да свалят от игра неговите/нейните участия и да го/я лишат от правото да спечели получената с такава измамна цел награда.

6.11.Участник, който отговаря на условията от т.6.4, но не е спазил срока за участие в таймлайн играта, посочен в текста към публикацията на самата игра, не се включва в механизма за печелене на награда.

7.  Процедура за известяване

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява спечелилите участници най-късно в  7 (седем) дневен срок от края на играта, в коментар на поста към играта на таймлайн на Фейсбук страницата с покана да изпратят в лично съобщение трите имена, адрес и телефон за връзка, за да се осъществи контакт и организира изпращането и получаването на наградите.

7.2.Спечелилият участник се задължава да изпрати на лично съобщение трите си имена, настоящ адрес и телефон за доставка в срок от 7(седем) дни след публикуване на печелившите.

7.3.С изпращане на личните си данни в съобщение, всеки участник се съгласява с чл.4,ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни,които предостави във връзка с игрите.

7.4.Личните данни ще бъдат запазени и обработени от ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ . Целите на обработване на личните данни са: определяне на печелившите в таймлайн игрите и доставяне на наградите. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират, че личните данни няма да бъдат използвани за други, извън посочените в настоящите Правила, цели или да бъдат предоставяни на трети лица.

7.5.Участник, който не е изпратил личните си данни в лично съобщение в посочения срок в т. 7.2. губи правото си да получи наградата.

 

8.      Награди

8.1.Наградите са предоставени от ОРГАНИЗАТОРА, като се определят индивидуално за всяка игра и се обявяват в деня на играта в текста към публикацията или при обявяване на печелившия в коментар към публикацията на таймлайн на Фейсбук страницата  https://www.facebook.com/AEGbulgaria/ .

8.2.Наградите се теглят на лотариен принцип, из между всички участници, изпълнили условията з аучастие и изискванията на конкретната игра, освен ако в текста към публикацията не е посочено друго.

8.3.Спечелилите награди се обявяват в коментар към публикация на таймлайн на Фейсбук страницата на AEG България и се известяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при условията на т. 7.1.

8.4.При получаване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност.

8.5.Ако печелившият е на възраст под 18 години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

8.6.Не се допуска размяна на наградата с паричната й равностойност и/или с друга облага.

8.7. Наградата ваучер за вечеря в ресторант ANDRé на стойност 100 лв. следва да се използва еднократно и в срок до 31.12.2018г., като преди това е нужно печелившият да направи резервация. В случай, че печелившият не е от  гр. София, а от друго населено място, разходите за транспорт не са включени в наградата.

8.8.Наградите се доставят чрез куриер в 30 (тридесет) дневен срок от датата на получаване наличните данни на спечелилия.

8.9.ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите или телефонни номера за контакт със спечелилите.

 

9.     ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРИТЕ

ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по своя преценкада прекрати Игрите по всяко време в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Общите правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването наигрите се обявява по реда на раздел 1 по – горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Игрите. ОРГАНИЗАТОРЪТ няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, в резултат от такова прекратяване на Игрите.

 

10. ПРАВНИ СПОРОВЕ

10.1. Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и участниците ще бъде решаван извън съдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност и нямада бъдат въвличани в спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, или с евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на игрите.

10.2. В случай, че споровете между ОРГАНИЗАТОРА и участниците в игрите или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и участниците в игрите е невъзможно да се решат по взаимно съгласие, ще се отнесат към компетентния съд

 

11.  Допълнителни

11.1. Всеки участник, с включването си в игрите, провеждани на таймлайн страницата на AEG България, се счита за уведомен и запознат с настоящите Общи правила и приема имената му да бъдат включени в публикация на Фейсбук страницата на AEG България с цел обявяване на печелившите в игрите.

11.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за ситуации, в които съществува невъзможност за някои граждани да участват в таймлайн игрите, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Тези обстоятелства могат да бъдат:грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие в игрите като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/или на софтуера и/или уеб доставчика, голям трафик на мрежата или страницата, или и двете, както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията или личните данни на участниците. Обстоятелства могат да се дължат на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на таймлайн игрите, доставяне на награди, тяхната стойност и функционалност. Такива са различни решения на институциите, състояние на война, природни бедствия или други.