Правила и условия на промоцията

„Подарък халат при покупка на пералня или пералня със сушилня AEG”

 

Член. 1. Организатори и официален правилник на промоционална кампания

1. Промоцията „Подарък халат при покупка на пералня или пералня със сушилня AEG”, по-нататък в текста наричана „Промоцията”, се организира и провежда от “Ай Ти ен анд ко адвъртайзинг” ЕООД със седалище и адрес на управление: София 1303, ул. „Странджа“ 41 (по-нататък в текста наричана “Организатор”) по възлагане от „Електролукс Лехел Кфт“ със седалище Будапеща, Унгария (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.)

2. Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на Промоцията (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

3. Официалният правилник е достъпен безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоцията на следния уебсайт: aeg.bg

4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: aeg.bg.

5. Рекламните подаръци по чл. 4 се предоставят с цел реклама на производителя посочен върху тях и на Electrolux Lehel Kft., които следва да се считат и за рекламиращи предприятия, като марките, които те произвеждат и/или разпространяват са посочени върху опаковката на отделните рекламни подаръци и/или върху общата опаковка на рекламния подаръчен комплект.   

 

Член 2. Място на провеждане, логистика и продължителност на Промоцията

1. Промоцията се организира и ще бъде проведена в магазините на територията на Република България, посочени в чл. 8.

2.  Подробностите относно механизма на Промоцията са описани в чл.4.

3. Промоцията стартира на 1.02.2020 г. и приключва на 31.03.2020 г. В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Промоцията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта aeg.bg. Наличието на промоционални материали или промоционални продукти в участващите магазини след този период не следва да се счита за удължаване на срока на Промоцията.

4. Организаторът няма задължение да предоставя рекламни подаръци, съгласно условията на Промоцията, във връзка с искания изпратени извън (преди или след) периода на Промоцията или във връзка с покупки на промоционалния продукт извън (преди или след) този период.

 

Член 3. Право на участие

1. В Промоцията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на неговото участие, пребивава на територията на Република България и отговаря на условията, посочени по-долу.

2. Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Промоцията.

3. В Промоцията нямат право да участват служители на Организатора, членове на техните семейства и роднини по права линия или по съребрена линия до четвърта степен.

 

Член 4. Механизъм на „Промоцията”:

4.1.  Всеки желаещ да участва в Промоцията трябва да закупи перална машина или пералня със сушилня от марката AEG в участващите магазини и да поръча рекламен подарък по чл. 4.4 като направи онлайн регистрацията на www.aeg.bg (в специалния промо банер “Подарък халат при покупка на пералня или пералня със сушилня AEG”) или изпрати заявлението по пощата по чл. 7, в периода на Промоцията (вж. чл. 2.3.)

4.2.  В промоцията участват всички модели перални машини и перални със сушилня AEG, налични в търговската мрежа на участващите магазини (вж. т.8)

 

4.3.  Всеки закупил перална машина или пералня със сушилня AEG в периода на промоцията (вж. чл. 2.3.) има право да получи рекламен подарък халат.

4.4.  Подаръкът представлява хавлиен халат с универсален размер XL.

 

5.      Препоръчителната цена на дребно с ДДС на рекламния предмет е: 58 лв.

 

6.      Рекламните подаръци не могат да се заменят с паричната им равностойност или с други подобни продукти.

 

7.     Получаването на подаръка изисква доброволно попълване и изпращане в периода на Промоцията (вж. чл. 2.3.) на заявление за искане на подаръка, придружено с копие от касовата бележка. Заявлението може да се попълни онлайн на www.aeg.bg в промо банера “Подарък халат при покупка на пералня или пералня със сушилня AEG” или да се изпрати по пощата, след закупуването на уреда.

7.1  Заявлението се попълва и изпраща по пощата в промоционалния плик с предплатена такса/марка, като към него се прикрепя копие от касовата бележка. Същото условие важи и за онлайн заявлението - след попълване на данните, се прилага сканирано / снимано копие от касовата бележка (jpg или pdf формат).

7.2  В случай на покупка на продукт от онлайн магазин по чл. 4.1., закупилите промоционален продукт онлайн, също имат право да се регистрират в промоционалния модул “Подарък халат при покупка на пералня или пералня със сушилня AEG” на www.aeg.bg

7.3  Участникът губи правото си участие, в случай че касовата бележка не показва ясно закупуването на промоционалния продукт по чл.4.1, е нечетлива, неясна, подправена, или не е издадена от някой от участващите в Промоцията магазини от касов апарат/касова система с фискална памет.

7.4  Хартиеното заявление и онлайн формата са идентични и съдържат следните лични данни на купувача: име и фамилия, адрес за получаване на подаръка, телефон и мейл за обратна връзка. Празната карта (1 бр.) се предоставя на купувача само при извършване на покупка на промоционален продукт 4.1. В случай, че клиентът е закупил  два или повече уреда, съответно получава две или повече регистрационни карти или прави две или повече онлайн регистрации, независимо дали документа за покупка (фискален бон, фактура) е един за всички закупени уреди или са отделни такива. Броят на закупените промоционални уреди съответства на правото за същия брой регистрации за подарък.

7.5  Уважават се само заявки, придружени с копие от касовата бележка, което удостоверява датата на закупуване и модела на уреда.

7.6  Датата на изпращане/датата на пощенското клеймо не трябва да е по-късно от 15 април 2020 г., както и датата на онлайн регистрацията. Регистрации, постъпили след приключване на промоцията няма да се приемат.

7.7  Срокът за изпращане на подаръците от страна на агенцията е 20 дни от датата на получаване регистрацията: коректно попълнената карта заявление за искане на подаръка от Организатора или направена онлайн регистрация. Подаръците ще бъдат изпращани чрез куриер. Ако в рамките на 30 дни след направената регистрация, участникът все още не е получил своя подарък по куриер, следва да подаде информация за това на следния e-mail: aegmarketing@balkanstore.bg за проверка.

7.8.  Въз основа на покупката на един промоционален продукт може да бъде получен само един брой от рекламните предмети, посочени в чл. 4 – халат. Повторното изпращане на искане или регистрация за получаване на подарък във връзка с една и съща покупка на един промоционален продукт (съотв. една и съща касова бележка за един промоционален продукт) не дава право за повторно получаване на подарък, независимо, дали изпращачът е един и същ.

 

8.      Участващи магазини в „Промоцията”са магазините (в т.ч. онлайн) на търговска верига „Технополис“, търговска верига „Техномаркет“, търговска верига „Зора“, търговска верига „Техмарт“, търговска верига „Техномикс“, магазини Либрагруп и магазин Електросаунд, в  които са налични промоционалните уреди по чл. 4. Наличностите на промоционалните уреди може да бъде проверена по всяко време в съответните уеб-сайтове technopolis.bg, technomarket.bg, zora.bg, techmart.bg, tehnomix.bg, libragroup.org и electrosound.org. Организаторът не гарантира, че промоционалните уреди  ще бъдат налични по всяко време във всички магазини. Наличностите се управляват от съответния оператор на търговската верига.

 

Член 5. Защита на личните данни

С включването си в Промоцията участниците потвърждават, че са запознати с условията на Промоцията, описани в настоящия Правилник, и ги приемат. Също така участниците приемат доброволно да предоставят личните си данни в базата данни на „Организатора” на Промоцията, регистриран като Администратор на лични данни под номер 416204, с цел участниците в Промоцията и за да получат своите подаръци. Тези лични данни ще бъдат предоставени на куриера/пощенския оператор, за целите на доставка на подаръците. В случай, че участникът е отбелязал в заявлението, че желае да получава новини и информация от Електролукс, то неговите лични данни ще  бъдат предоставени и използвани от Electrolux Lehel Kft за маркетингови цели. Личните данни на участниците няма да бъдат използвани за други цели. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията Закона за защита на личните данни и единствено по повод и за целите на Промоцията. С изпращане на заявлението си за получаване на рекламните подаръци ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни да бъдат използвани за цели, свързани с Промоцията, съответно за целите на директния маркетинг в случай че участникът е отбелязал в заявлението, че желае да получава новини и информация от Електролукс и след приключване на промоцията. Участниците имат право на достъп до и корекция на личните им данни. Electrolux Group работи в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД/GDPR). За повече информация посетете https://www.aeg.bg/overlays/data-privacy-statement/ “Уведомление за защита на личните данни”.

 

 

Член 6. Ограничение на отговорността

1. Организаторът не носи отговорност за непълна или неточна информация в заявлението, която би възпрепятствала изпращането / получаването на подаръка.

2. Агенцията изпраща подаръците еднократно. В случай на върнат към агенцията подарък от страна на куриера поради невъзможност за доставка (грешно подаден телефон, име, адрес, никой не отговаря, отказ от получаване) или непотърсен в определения от куриера срок, в случай на при изпращане до офис на куриерска фирма, всеки следващ опит за изпращане на подаръка по куриер е за сметка на Участника в промоцията след негово съгласие/ потвърждение.  Другата възможност за получаване на върнат подарък е на място в агенция „Ай Ти ен анд ко адвъртайзинг” ЕООД, с адрес гр. София 1303, ул. „Странджа“ 41 в работен ден с работно време от 9 до 18 ч.

3. Организаторът не поема отговорност за повредени или забавени подаръци по вина на трети лица, превозвача / куриера, но съдейства за изясняване на възникнали казуси.

4.Организаторът не поема отговорност за непотърсени / нерегистрирани заявления за подаръци след крайния срок за регистрация 21 април 2020 г.