Правила и условия на промоцията

Официални правила за провеждане на промоция

 

ПОДАРЪК УРЕД ЗА ГЛАДЕНЕ С ПАРА ПРИ ПОКУПКА НА ПЕРАЛНЯ ИЛИ ПЕРАЛНЯ СЪС СУШИЛНЯ AEG

 

Член. 1. Организатори и официален правилник на промоционална кампания

 1. Промоцията ПОДАРЪК УРЕД ЗА ГЛАДЕНЕ С ПАРА ПРИ ПОКУПКА НА ПЕРАЛНЯ ИЛИ ПЕРАЛНЯ СЪС СУШИЛНЯ AEG, по-нататък в текста наричана „Промоцията”, се организира и провежда от “Ай Ти ен анд ко адвъртайзинг” ЕООД със седалище и адрес на управление: София 1303, ул. „Странджа“ 41 (по-нататък в текста наричана “Организатор”) по възлагане от „Електролукс Лехел Кфт“ със седалище Будапеща, Унгария (H-1133 Budapest, Váci út 80).
 2. Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на Промоцията (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
 3. Официалният правилник е достъпен безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоцията на следния уебсайт: www.aeg.bg
 4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: www.aeg.bg.
 5. Рекламните подаръци по чл. 4 се предоставят с цел реклама на производителя посочен върху тях и на Electrolux Lehel Kft., които следва да се считат и за рекламиращи предприятия, като марките, които те произвеждат и/или разпространяват са посочени върху опаковката на отделните рекламни подаръци и/или върху общата опаковка на рекламния подаръчен комплект.

 

Член 2. Място на провеждане, логистика и продължителност на Промоцията

 1. Промоцията се организира и ще бъде проведена в магазините на територията на Република България, посочени в чл. 8.
 2. Подробностите относно механизма на Промоцията са описани в чл.4.
 3. Промоцията стартира на 10.01.2023 г. и приключва на 15.03.2022 г. В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Промоцията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта www.aeg.bg. Наличието на промоционални материали или промоционални продукти в участващите магазини след този период не следва да се счита за удължаване на срока на Промоцията.
 4. Организаторът няма задължение да предоставя рекламни подаръци, съгласно условията на Промоцията, във връзка с искания изпратени извън (преди или след) периода на Промоцията или във връзка с покупки на промоционалния продукт извън (преди или след) този период.

 

Член 3. Право на участие

 1. В Промоцията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на неговото участие, пребивава на територията на Република България и отговаря на условията, посочени по-долу.
 2. Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Промоцията.
 3. В Промоцията нямат право да участват служители на Организатора, членове на техните семейства и роднини по права линия или по съребрена линия до четвърта степен.

 

Член 4. Механизъм на „Промоцията”:

 1. Всеки желаещ да участва в Промоцията трябва да закупи перална машина или пералня със сушилня AEG в участващите магазини и да поръча рекламните подаръци по чл. 4.3 като направи онлайн регистрацията на www.aeg.bg в специалния промо модул “ПОДАРЪК УРЕД ЗА ГЛАДЕНЕ С ПАРА ПРИ ПОКУПКА НА ПЕРАЛНЯ ИЛИ ПЕРАЛНЯ СЪС СУШИЛНЯ AEG”
 2. В промоцията участват всички модели перални машини и перални със сушилня AEG, налични в търговската мрежа на участващите магазини (вж. т.8)
 3. Всеки закупил перална машина или пералня със сушилня AEG в периода на промоцията (вж. чл. 2.3.) има право да получи рекламен подарък уред за гладене с пара AEG, модел HS6-1-2EG
 4. Стойността на подаръка, уред за гладене с пара AEG, модел HS6-1-2EG е 85 лв с вкл. ДДС.
 5. Рекламните подаръци не могат да се заменят с паричната им равностойност или с други подобни продукти.
 6. Получаването на подаръка изисква доброволно попълване и изпращане в периода на Промоцията (вж. чл. 2.3.) на онлайн заявление/регистрация за подарък, придружено от копие (сканирано или снимано) на касовата бележка в jpg или pdf формат. Заявлението се попълва на aeg.bg в промо модула “ПОДАРЪК УРЕД ЗА ГЛАДЕНЕ С ПАРА ПРИ ПОКУПКА НА ПЕРАЛНЯ ИЛИ ПЕРАЛНЯ СЪС СУШИЛНЯ AEG”. След правилно попълване на регистрационната форма Участникът в рамките на няколко минути получава автоматичен имейл с потвърждение и разяснения относно предтоящата проверката на направената регистрация. При неправилно въведен личен имейл Участникът по технически причини няма да получи автоматичен имейл с потвърждение за регистрация, но не губи правото си на подарък, ако е въвел правилно всички други лични данни (собствено име, фамилия, точен адрес и верен телефонен номер), необходими на куриерската фирма за доставка.    
 7. В случай на покупка на продукт от онлайн магазин по чл. 4.1., закупилите промоционален продукт онлайн, също имат право да се регистрират в промоционалния модул “ПОДАРЪК УРЕД ЗА ГЛАДЕНЕ С ПАРА ПРИ ПОКУПКА НА ПЕРАЛНЯ ИЛИ ПЕРАЛНЯ СЪС СУШИЛНЯ AEG” на aeg.bg
 8. Участникът губи правото си участие, в случай че касовата бележка не показва ясно закупуването на промоционалния продукт по чл.4.1, е нечетлива, неясна, подправена, или не е издадена от някой от участващите в Промоцията магазини от касов апарат/касова система с фискална памет. В случай, че на касовата бележка не е показан модела на закупения артикул (напр. пише Бяла техника), при проверка на регистрацията агенцията има право да изиска снимка (или сканирно копие) на четливо попълнена последна страница на гаранционната карта, издадена при покупката. На правилно попълнена гаранционната карта задължително присъства модел и сериен номер.  
 9. Онлайн формата за регистрация съдържа следните лични данни на купувача: име и фамилия, адрес за получаване на подаръка, телефон и имейл за обратна връзка. В случай, че клиентът е закупил два или повече уреда, съответно прави две или повече онлайн регистрации, независимо дали документът за покупка (фискален бон, фактура) е един за всички закупени уреди или са отделни такива. Броят на закупените промоционални уреди съответства на правото за същия брой регистрации за подарък.
 10. Признават се само регистрации, придружени с копие от касовата бележка, което удостоверява датата на закупуване и съдържа информация за модела на уреда.
 11. Крайната дата за попълване на регистрации за подарък на сайта aeg.bg е е 31 март 2023 г. На 31 март 2023 г. модулът за регистрации се затваря и няма да бъде видим на сайта.  Заявления, постъпили след 31 март 2023 г. от други източници (кол център, контактна форма от сайта, имейл) няма да се приемат.
 12. Срокът за изпращане на подаръците от страна на агенцията е 20 работни дни от датата на получаване регистрацията. Подаръците ще бъдат изпращани чрез поддодтавчик куриер. Ако в рамките на 30 работни дни след направената регистрация, участникът все още не е получил своя подарък по куриер, следва да подаде информация за това на следния e-mail: aegmarketing@balkanstore.bg за насрещна проверка.
 13. Въз основа на покупката на един промоционален продукт може да бъде получен само един комплект от рекламните предмети, посочени в чл. 4 – уред за гладене с пара. Повторното изпращане на регистрация за получаване на подарък във връзка с една и съща покупка на един промоционален продукт (съотв. една и съща касова бележка за един промоционален продукт) не дава право за повторно получаване на подарък, независимо, дали изпращачът е един и същ.
 14. Участващи магазини в „Промоцията” са магазините (в т.ч. онлайн) на търговска верига „Технополис“, търговска верига „Техномаркет“, търговска верига „Зора“, търговска верига „Техмарт“, търговска верига „Техномикс“, магазини Либрагруп и магазини Електросаунд, в които са налични промоционалните уреди по чл. 4. Наличностите на промоционалните уреди може да бъде проверена по всяко време в съответните уеб-сайтове technopolis.bg, technomarket.bg, zora.bg, techmart.bg, tehnomix.bg, libragroup.org и electrosound.bg. Организаторът не гарантира, че промоционалните уреди  ще бъдат налични по всяко време във всички магазини. Наличностите се управляват от съответния оператор на търговската верига.

 

Член 5. Гаранционно обслужване и рекламации.

 1. Гаранционно обслужване
  Законовата гаранция, както по ЗЗП, така и по ЗПЦСЦУПС, се предоставя в случай на покупко-продажба на стоки. Според Условията на промоцията подаръкът уред за гладене с пара се предоставя безплатно и безвъзмездно и Организаторът доброволно поема задължението да осигури 2 (две) години стандартна търговска гаранция при условията, описани подробно в приложената гаранционна карта. Гаранционната карта на всеки изпратен подарък в рамките на промоцията ще има мокър печат „Важи без касов бон“.
 2. Уреждане на рекламации
  В случай на рекламация Участникът подава сигнал на национален телефон 0800 46019 – безплатен номер на кол центъра на AEG от цялата страна, за да бъде регистрирана рекламацията.
 3. След регистрация на рекламацията, Участникът изпраща неизправния уред на адрес: София 1303, ул. „Странджа“ 41, “Ай Ти ен анд ко адвъртайзинг”, ЕООД, тел. 088 7730787  за сметка на агенцията.
 4. В рамките на 30 календарни дни агенцията изпраща на Участникът нов уред с обратна разписка. Участникът се подписва върху обратната разписка, която ще послужи като  приемо – предавателен протокол.
 5. Дефектиралите уреди не се ремонтират, а се заменят с нови.

 

Член 6. Защита на личните данни

 1. С включването и регистрацията си в Промоцията участниците потвърждават, че са запознати с условията на Промоцията, описани в настоящия Правилник, и ги приемат. Също така участниците приемат доброволно да предоставят личните си данни в базата данни на „Организатора” на Промоцията. Организаторът гарантира, че управлението на данните се извършва в пълно съответствие с действащите законови разпоредби.
 2. Регистрираните администратори на лични данни във връзка с Промоцията са:
  Electrolux Lehel Hűtőgépgyár / Електролукс Лехел Кфт (регистрационен номер на компанията: 16-09-001602; данъчен номер: 10566680-2-16; регистриран офис: 5100 на фирмата Jászény заедно с Aktiebolaget Electrolux (регистрационен офис: SE-10545 Стокхолм, St. Göransgatan 143, адрес на регистрация: 556009-4178)

  Електролукс Лехел Кфт, съгласно чл. 31 от Закона за защита на личните данни от 28 май 2018, на основание Директива 95/46/ЕО (ОРЗД/GDPR), може да възложи обработката на лични данни на Потребителя на други субекти, по-специално тези, които предоставят хостонг услуги.

 3. Представител на администратора на  лични данни: служител по защита на данните (105 45 Стокхолм, Швеция); Електронен контакт:  privacy@electrolux.com ;
 4. С цел участниците в Промоцията да получат своите подаръци, получават и обработват лични данни следните маркетингови агенции:

  Маркетинг агенция „Екшън Глобал Комуникайшънс“ ООД, администратор на лични данни под номер 003779. Агенцията осигурява дигиталното обслужване на промоцията в уебсайта aeg.bg и проверка на регистрациите в базата данни на Организатора.

  Маркетинг агенция „Ай Ти ен анд ко адвъртайзинг” ЕООД, администратор на лични данни под номер 416204, с. Агенцията използва личните данни за целите на доставка на подаръка до Участника в промоцията вкл. предаването им на куриерската фирма посредник.  
 5. Личните данни на участниците няма да бъдат използвани за други цели. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията Закона за защита на личните данни единствено по повод и за целите на Промоцията. С изпращане на заявлението си за получаване на рекламните подаръци ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни да бъдат използвани за цели, свързани с Промоцията.
 6. В случай, че участникът е отбелязал в заявлението при регистрация, че желае да получава новини и информация от Електролукс, то неговите лични данни ще  бъдат предоставени и използвани от Electrolux Lehel Hűtőgépgyár за целите на директния маркетинг и след приключване на промоцията. Участникът има право да прекрати и оттегли съгласието си за получаване на търговска и маркетингова информация по всяко време. Оттегянето на съгласието не засяга закоосъобразността на обработката, която е направена във основа на съгласието преди нейното преди нейното оттегляне.
 7. Участниците имат право на достъп, корекция и заличаване на личните им данни. Electrolux Group работи в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД/GDPR). За повече информация посетете https://www.aeg.bg/overlays/data-privacy-statement/ “Уведомление за защита на личните данни”.

 

Член 7. Ограничение на отговорността

 1. Организаторът не носи отговорност за непълна или неточна информация в заявлението, която би възпрепятствала изпращането / получаването на подаръка.
 2. Агенцията изпраща подаръците еднократно за своя сметка. В случай на върнат обратно към агенцията подарък от страна на куриера поради невъзможност за доставка (грешно подадени лични данни или отказ от получаване) или непотърсен в определения от куриера срок, в случай на изпращане до офис на куриерска фирма, всеки следващ опит за изпращане на подаръка по куриер е за сметка на Участника в промоцията след негово съгласие / потвърждение. Другата възможност за получаване на върнат подарък е на място в агенция „Ай Ти ен анд ко адвъртайзинг” ЕООД, с адрес гр. София 1303, ул. „Странджа“ 41 в работен ден с работно време от 9 до 18 ч., след предварителна уговорка.     
 3. Организаторът не поема отговорност за повредени или забавени подаръци по вина на трети лица, превозвача / куриера, но съдейства за изясняване на възникнали казуси.
 4. Организаторът не поема отговорност за непотърсени или нерегистрирани искания за подаръци след крайния срок за регистрация 30 април 2023 г.