ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА „НОВО ЗА СТАРО“

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА „НОВО ЗА СТАРО“

1.     ОРГАНИЗАТОР

1.1. Играта се организира от Electrolux Lehel Kft. със седалище и адрес на управление: Budapest, Erzsébetkirályné útja 87, H – 1142, Hungary, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2. Изпълнител на играта е „Екшън Глоубъл Къмюникейшънс България“ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 80, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“

1.3. Общите правила се прилагат за целия период на провеждане на играта и са публикувани на следния интернет адрес https://www.aeg.bg. Общите правила са задължителни за всички участници в играта. ОРГАНИЗАТОРЪТ запазва правото си едностранно да променя Общите правила на играта. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Общите правила.

2.     ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира на български език и се провежда на Фейсбук страницата на AEG България - https://www.facebook.com/AEGbulgaria/

Играта продължава в периода 02.10.2018г - 30.10.2018г. Победителят ще бъде обявен на 22.11.2018 г.

3.      Характеристика на играта

3.1. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

4.      Право на участие

4.1. Право на участие в играта има всяко физическо лице с местонахождение в България, навършило 18 години. В играта нямат право да участват служители на "Балкан Стор" ЕООД и „Екшън Глоубъл Къмюмикейшънс“ ЕООД, както и членове на техните семейства – родители, деца, братя, сестри, съпрузи.

4.2. Всички лица, ненавършили 18 години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в играта или да предоставят свои лични данни.

5.      Участие на продукти

5.1. За участие в играта е нужно първоначалното притежание на стар и все още функциониращ уред AEG (едра бяла техника*). За участие в играта не е необходимо закупуването на какъвто и да било нов продукт с марка „AEG‟ или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.

6.      Механизъм за провеждане на играта

6.1. За участие в играта, участникът е необходимо да публикува от личния си Фейсбук профил в коментар под поста на играта на Фейсбук страницата на AEG видео или снимка на своя стар, но все още функциониращ уред AEG (една бяла техника), заедно с описание на модела и сериен номер. Участникът трябва да попълни нужната информация в предоставената форма на интернет страницата на AEG (https://www.aeg.bg/local/promotions/new-for-old-game/). Само участници предоставили вярна информация относно модел и сериен номер на своя уред ще имат възможност да се състезават за наградата.

6.2. Участниците следва да се придържат към всички правила за използване на Фейсбук. Всеки участник може да участва само чрез една снимка или видео и само чрез личния си Фейсбук профил. Публикуваното от участниците съдържание не трябва да противоречи на законодателството на Република България, не трябва да застрашава моралното възпитание на децата и младите хора, трябва да бъде етично (да не съдържа нецензурни изображения, насилие или дискриминация). С участието си в играта, участникът потвърждава, че  е единственият автор на публикуваното съдържание и има съгласие за неговото публикуване от всички лица, присъстващи  на снимката/видеото. Лице, което не изпълни някое от изброените условия за участие, посочени в тези правила, няма право да участва в играта и ще бъде дисквалифицирано.

6.3. В случай, че потребителят отговаря на условията за участие, публикувал е снимка или видео на уреда си и е предоставил нужната информация за него, включително година на закупуване, модел и сериен номер, уредът му ще бъде разгледан от представители на AEG, за да бъде установена годината му на производство. При нужда, участникът се задължава да съдейства на ОРГАНИЗАТОРА, и да му предостави нужните доказателства, че уреда (едра бяла техника) функционира, както и  годината на производство.

6.4. Печеливш в играта е участникът, чийто работещ уред AEG (едра бяла техника) бъде датиран като най-стар.

6.5. Точната датировка на уредите ще се извърши чрез проверка в архивите в централния офис на Електролукс Груп.

6.6. Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни или противоречащи на зададените в Правилата.

6.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на играта си запазват правото да дисквалифицират съответния участник или участници, да свалят от игра неговите/нейните участия и да го/я лишат от правото да спечели получената с такава измамна цел награда.

6.8. Участник, който отговаря на условията от т.6.1., но не е спазил срока за участие в играта, посочен в текста на поста за играта на Фейсбук страницата на AEG България, не се включва в механизма за печелене на награда.

6.9. Участниците имат право да участват само по 1 път със съответния фейсбук профил, както и снимка или видео на съответния уред.

7.  Процедура за известяване

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява печелившия участник чрез обаждане на телефона или изпращане на имейл, посочен в срок от 7 /седем/ работни дни след обявяването на печеливш. Печелившият следва да предостави следните данни: три имена, телефон за връзка и адрес, на който желае да получи наградата си. Наградата ще бъде доставена чрез куриер (за сметка на Организатора) в срок до 30 /тридесет/ работни дни от датата на получаване на посочените в предходното изречение данни.

7.2. Наградата се получава от печелившия след представяне пред куриера на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата.

7.3. В случай че в 10-дневен срок, изчислен в календарни дни, от тегленето на наградата не може да бъде осъществена връзка с печелившия участник с оглед получаване данните за извършване на доставка на спечелената награда, наградата се разпределя чрез жребий измежду всички останали участници в играта, в 30-дневен срок след приключване на играта.

7.4. Не се допуска замяната на спечелената награда с паричната ѝ равностойност, както и каквито и да било други замени.

7.5.С изпращане на личните си данни в съобщение, всеки участник се съгласява с чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с игрите.

7.6. Личните данни ще бъдат запазени и обработени от ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ . Целите на обработване на личните данни са: определяне на печелившия в играта и доставяне на наградата. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират, че личните данни няма да бъдат използвани за други, извън посочените в настоящите Правила, цели или да бъдат предоставяни на трети лица.

8.      Награда

8.1. Наградата, чисто нова премиум перална машина AEG L7FBE48S, се предоставя от ОРГАНИЗАТОРА чрез дистрибутор на марката в България и се обявява на Фейсбук страницата на AEG България.

8.2. Печеливш в играта е притежателят на най-стария работещ уред AEG (едра бяла техника). При наличие на два или повече работещи уреда (едра бяла техника) AEG, чиято година на производство бъде определена за една и съща, за победител ще бъде обявен собственика на работещия уред (едра бяла техника), който е в най-добро състояние. Определянето на доброто състояние на уреда ще се извърши от ОРГАНИЗАТОРА и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Критериите, по които при нужда ще бъде определено състоянието на уреда ще се стремят към максимална обективност и ще включват както функционалността на уреда, така и неговия външен вид и до колко той е запазен в състояние най-близко до фабричното. Сред тези критерии са: възможността уреда да функционира правилно и по предназначение; ниво на шум възможно най-близо до допустимото за този тип уреди и този конкретен модел; външен вид, който включва запазено състояние на боя, бутони, механизми за отваряне/затваряне, цялостен облик на уреда. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазват правото при нужда да добавят други критерии, които да вземат предвид при определяне на цялостното състояние на уреда.

8.3. Името на печелившия се обявява на Фейсбук страницата на AEG България и се известява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на т. 7.1.

8.4. При получаване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност.

8.5. Ако печелившият е на възраст под 18 години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

8.6. Наградата се доставя до печелившия чрез вносител или куриер в 30 (тридесет) дневен срок от датата на получаване на личните данни на спечелилия, след неговото публично обявяване.

8.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградата или телефонни номера за контакт със спечелилия.

8.8. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за щети и повреди на наградата по време на транспортирането ѝ или нейното складиране от страна на куриера.

8.9. Печелившият следва да декларира спечелената награда, ако нейната пазарна стойност е над 30 лева. Съгласно чл. 8 от ЗДДФЛ на облагане подлежат парични и предметни награди, получени от физически лица от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

8.10. Препоръчителната цена на дребно с ДДС на наградата е 999 лв.

 

9.     ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по своя преценка да прекрати играта по всяко време в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Общите правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им. ОРГАНИЗАТОРЪТ няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, в резултат от такова прекратяване на Играта.

 

10. ПРАВНИ СПОРОВЕ

10.1. Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и участниците ще бъде решаван извън съдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност и няма да бъдат въвличани в спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, или с евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на играта.

10.2. В случай, че споровете между ОРГАНИЗАТОРА и участниците в игрите или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и участниците в играта е невъзможно да се решат по взаимно съгласие, ще се отнесат към компетентния съд.

11.  Допълнителни

11.1. Всеки участник, с включването си в играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Общи правила и приема публикуваното от него съдържание и имената му да бъдат оповестени на Фейсбук страницата на AEG България с цел обявяване на печелившия в играта.

11.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за ситуации, в които съществува невъзможност за някои граждани да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Тези обстоятелства могат да бъдат: грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие в играта като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/или на софтуера и/или уеб доставчика, голям трафик на мрежата или страницата, или и двете, както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията или личните данни на участниците. Обстоятелства могат да се дължат на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на игрите, доставяне на награди, тяхната стойност и функционалност. Такива са различни решения на институциите, състояние на война, природни бедствия или други.

 

* Определението "едра бяла техника" включва следните видове електроуреди: перални, перални със сушилня, сушилни, печки, хладилници, фурни и плотове за вграждане, съдомиялни, абсорбатори; без значение дали се отнася за вградени или свободностоящи уреди.