Pulni uslovia na promociqta

Pulni uslovia na promociqta

Правила за провеждане на промоция

„Подарък комплект за готвене при закупуване на печка AEG”

Член. 1. Организатори и официален правилник на промоционална кампания

1. Промоцията „Подарък комплект за готвене при закупуване на печка AEG”, по-нататък в текста наричана „Промоцията”, се организира и провежда от “Ай Ти ен ко адвъртайзинг кампъни” ЕООД със седалище: София 1303, бул. Александър Стамболийски 81А (по-нататък в текста наричана “Организатор”) по възлагане от „Електролукс Лехел Кфт“ със седалище Будапеща, Унгария (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.)

2. Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на Промоцията (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

3. Официалният правилник е достъпен безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоцията на следния уебсайт: electrolux.bg

4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: electrolux.bg.

5. Рекламните подаръци по чл. 4 се предоставят с цел реклама на производителя посочен върху тях и на Electrolux Lehel Kft., които следва да се считат и за рекламиращи предприятия, като марки, които те произвеждат и/или разпространяват са посочени върху опаковката на отделните рекламни подаръци и/или върху общата опаковка на рекламния подаръчен комплект.   

Член 2. Място на провеждане, логистика и продължителност на Промоцията

1. Промоцията се организира и ще бъде проведена в магазините на територията на Република България, посочени в чл. 8.

2.  Подробностите относно механизма на Промоцията са описани в чл.4.

3. Промоцията стартира на 17.03.2017 г. и приключва на 19.05.2017 г. В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Промоцията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта electrolux.bg. Наличието на промоционални материали или промоционални продукти в участващите магазини след този период не следва да се счита за удължаване на срока на Промоцията.

4. Организаторът няма задължение да предоставя рекламни подаръци, съгласно условията на Промоцията, във връзка с искания изпратени извън (преди или след) периода на Промоцията или във връзка с покупки на промоционалния продукт извън (преди или след) този период.

Член 3. Право на участие

1. В Промоцията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на неговото участие, пребивава на територията на Република България и отговаря на условията, посочени по-долу.

2. Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Промоцията.

3. В Промоцията нямат право да участват служители на Организатора, членове на техните семейства и роднини по права линия или по съребрена линия до четвърта степен.

Член 4. Механизъм на „Промоцията”:

4.1  Всеки желаещ да участва в Промоцията трябва да закупил печка Electrolux в участващите магазини (вж. чл. 8) и да поръча рекламните подаръци по чл. 4.2. като направи онлайн регистрацията на www.aeg.bg (в специалния промо банер “Подарък комплект за готвене при закупуване на печка AEG” или изпрати заявлението по пощата (вж. чл. 7), в периода на Промоцията (вж. чл. 2.3.) най-късно до 15.05.2017 г.

4.2  Всеки закупил печка AEG в участващите магазини има право да получи рекламен подарък 1 бр комплект за готвене в индивидуална опаковка.

5      Стойността на подаръчния комплект е 50 лв. Той се състои от 9 части, включващи различен размер мерителни купи, лъжици и цедка.

6      Рекламният подарък не може да се заменя с паричната равностойност или с други подобни продукти.

7      Получаването на подаръка изисква доброволно попълване и изпращане в периода на Промоцията (вж. чл. 2.3.) на заявление за искане на подаръка, придружено с копие от касовата бележка. Заявлението може да се попълни онлайн на www. electrolux.bg в промо банера “Подарък комплект за готвене при закупуване на печка AEG” или да се изпрати по пощата, след закупуването на уреда.

7.1  Заявлението се попълва и изпраща по пощата в промоционалния плик с предплатена такса/марка, като към него се прикрепя копие от касовата бележка. При изчерпване на хартиеното заявление в магазините, заявлението се попълва само онлайн на electrolux.bg. Същото условие важи и за онлайн заявлението - след попълване на данните, се прилага сканирано / снимано копие от касовата бележка (jpg или pdf формат).

7.2  В случай на покупка на продукт от онлайн магазин по чл. 4.1., закупилите промоционален продукт онлайн, също имат право да се регистрират в промоционалния модул “Подарък комплект за готвене при закупуване на печка Electrolux ” на www. electrolux.bg

7.3  Участникът губи правото си участие, в случай че касовата бележка не показва ясно закупуването на промоционалния продукт по чл.4.1, е нечетлива, неясна, подправена, или не е издадена от някой от участващите в Промоцията магазини (вж. чл.8) от касов апарат/касова система с фискална памет.

7.4  Хартиеното заявление и онлайн формата са идентични и съдържат следните лични данни на купувача: име и фамилия, адрес за поучаване на подаръка, телефон и мейл за обратна връзка. Празната карта (1 бр.) се предоставя на купувача само при извършване на покупка на промоционален продукт, съгласно  4.1. В случай, че клиентът е закупил  два или повече уреда, съответно получава две или повече регистрационни карти / или прави две или повече онлайн регистрации.

7.5  Организаторът няма да приема заявки за подарък за закупени модели, различни от уредите описани в чл. 4.1., дори и да е комуникирано различно от магазина.

7.6  Уважават се само заявки, придружени с копие от касовата бележка, което удостоверява датата на закупуване и модела на пералната машина.

7.7  Датата на изпращане/датата на пощенското клеймо не трябва да е по-късно от 15 май 2017 г., както и датата на онлайн регистрацията. Регистрации, постъпили след приключване на промоцията няма да се приемат.

7.8  Срокът за изпращане на подаръците е 15 дни от датата на получаване на коректно попълнената карта - заявление за искане на подаръка от Организатора или направена онлайн регистрация. Подаръците ще бъдат изпращани чрез куриер. Ако в рамките на 30 дни след направената регистрация, участникът все още не е получил своя подарък по куриер, следва да подаде информация за това на следния e-mail: electroluxmarketing@balkanstore.bg.

7.9  Въз основа на покупката на един промоционален продукт може да бъде получен само един комплект от рекламните предмети, посочени в чл. 4.2. – 1 бр олекотена завивка в индивидиална опаковка.

7.10        Повторното изпращане на искане за получаване на подарък във връзка с една и съща покупка на промоционален продукт (съотв. една и съща касова бележка) не дава право за повторно получаване на подарък, независимо, дали изпращачът е  един и същ.

8      Участващи магазини в „Промоцията” са магазините (в т.ч. онлайн) на търговска верига „Техномаркет“, търговска верига „Технополис“ и търговска верига „Зора“, търговска верига „Техмарт“, търговска верига „Техномикс“, магазини Либрагруп и магазин Електросануд, в  които са налични промоционалните модели по чл. 4.1. Наличностите на промоционалните модели по чл. 4. може да бъде проверена по всяко време в съответните уеб-сайтове technomarket.bg, technopolis.bg, zora.bg, techmart.bg, tehnomix.bg, libragroup.org и electrosound.org. Организаторът не гарантира, че промоционалните модели  ще бъдат налични по всяко време във всички магазини. Наличностите се управляват от съответния оператор на търговската верига.

Член 5. Защита на личните данни

С включването си в Промоцията участниците потвърждават, че са запознати с условията на Промоцията, описани в настоящия Правилник, и ги приемат. Също така участниците приемат доброволно да предоставят личните си данни в базата данни на „Организатора” на Промоцията, регистриран като Администратор на лични данни под номер 416204, с цел участниците в Промоцията да получат своите подаръци. Тези лични данни ще бъдат предоставени на куриера/пощенския оператор, за целите на доставка на подаръците. В случай, че участникът е отбелязал в заявлението, че желае да получава новини и информация от Електролукс, то неговите лични данни ще  бъдат предоставени на Electrolux Lehel Kft за целите на директния маркетинг. Личните данни на участниците няма да бъдат използвани за други цели. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията Закона за защита на личните данни и единствено по повод и за целите на Промоцията. С изпращане на заявлението си за получаване на рекламните подаръци ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни да бъдат използвани за цели, свързани с Промоцията, съответно за целите на директния маркетинг в случай че участникът е отбелязал в заявлението, че желае да получава новини и информация от Electrolux. Участниците имат право на достъп до и корекция на личните им данни.

Член 6. Ограничение на отговорността

Организаторът не носи отговорност за непълна или неточна информация в заявлението, която би възпрепятствала изпращането / получаването на подаръка.

Организаторът не поема отговорност за повредени или забавени подаръци по вина на трети лица, превозвача / куриера. 

Прочетете повече