Правила за провеждане на промоция

ПРОМОЦИЯ 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ ЗА ВСИЧКИ УРЕДИ AEG

 

1 май 2021 - 31 декември 2021

 

 1. Име, организатор и кратко описание на промоцията

1.1 Промоцията се нарича "5 години гаранция за всички уреди AEG" ("Промоция").

1.2 Electrolux Lehel Kft. (1133 Будапеща, Váci út 80, Promenade Gardens Office Building) е собственик на марката Electrolux и Организатор на промоцията (наричан по-долу Организатор).

1.3 Кратко описание на промоцията: При закупуване на уред AEG, клиентите ще получат допълнителна 3-годишна гаранция като подарък (безплатно) в допълнение към задължителния 2-годишен гаранционен срок на гаранция от производителя за нов уред. Общо потребителят получава 5 години (2 + 3 години) гаранция за уреда, както гласи заглавието на промоцията. Следните Условия регулират процеса на регистрация и активиране на удължения гаранционен срок от 3 години, предмет на тази промоция.

1.4 Уредите AEG, предмет на Промоцията са едра бяла техника, както следва: свободностоящи и уреди за вграждане: фурни (мултифункционални, парови, микровълнови), плотове, абсорбатори, съдомиялни, хладилници (всички типове), фризери, перални, перални със сушилня и сушилни.

 1. Продължителност на промоцията: 1 май 2021 - 31 декември 2021

 2. Условия на промоцията

3.1 Промоцията, рекламирана от Electrolux Lehel Kft., е достъпна за всеки, който регистрира покупката си на уред за вграждане Electrolux, закупен от един от Партньорите, изброени в раздел 4.2 от настоящите Условия на промоцията.

3.2 Участвайки в Промоцията, клиентите имат опция да се съгласят с бъдещото използване на техните лични данни от Electrolux Lehel Kft. и неговите подизпълнители за рекламни и маркетингови цели. Рекламата може да бъде комуникирана само, ако клиентът изрично и недвусмислено се съгласи с това при регистрация на покупката (като постави отметка в съответното (ите) поле (та)).

3.3 Организаторът си запазва правото да откаже участието на клиента или да промени Условията на промоцията, ако участието на клиента противоречи на правилата.

 1. Механизъм на промоцията

4.1. Участието в промоцията изисква клиентът да закупи уред AEG по време на промоционалния период (1 май 2021 - 31 декември 2021.) от един от партньорите, участващи в промоцията и да регистрира покупката си в съответствие с механизма за регистрация, посочен в точка 4.3. Допълнителната гаранция важи само на територията на Република България.

4.2 Партньори, участващи в тази промоция:

Участващи магазини в промоцията с удължена гаранция са магазините (в т.ч. онлайн) на търговска верига „Технополис“, търговска верига „Техномаркет“, търговска верига „Зора“, търговска верига „Техмарт“, търговска верига „Техномикс“, магазини Либрагруп и магазини Електросаунд.

4.3. Клиентът е длъжен да регистрира покупката си, както следва:

4.3.1. Клиентът регистрира покупката си на aeg.bg на специалния интерфейс за регистрация, достъпен от началната страница на уебсайта, до 23:59 часа на 31 януари 2022 г. Онлайн регистрацията изисква попълване на полетата за данни, посочени в интерфейса, качване на копие от касовата бележка (или фактура), потвърждаваща датата на покупката и снимка на табелката с данни на уреда (съдържаща име на модела, сериен номер, продуктов код). След регистрацията клиентът получава имейл от Electrolux с линк за потвърждение, който ще активира процеса на одобрение и ще потвърди валидността на имейла на потребителя. Съгласно новия Закон за защита на личните данни Electrolux може да съхранява личната информация в продължение на 15 дни. Ако клиентът не потвърди регистрацията си в рамките на 15 дни, все още има право на допълнителна гаранция, но трябва да рестартира процеса на регистрация.

4.3.2. Срокът за регистрация на допълнителната гаранция е 30 календарни дни от датата на покупка на уреда. Дата на покупка е датата, която е видима на покупния документ (фактура, касова бележка, договор за лизинг).

4.4. Получаване на допълнителния гаранционен документ (сертификат за удължена гаранция)

При изпълнение на  условията, описани в 4.3.1., Electrolux ще изпрати сертификат за удължена гаранция (pdf файл) на клиента по електронната поща на валидния имейл адрес, предоставен по време на регистрацията, като се има предвид, че качената информация е в съответствие с тази политика. Крайният срок за получаване на сертификата е до 5 работни дни от регистрацията. Възможно е имейлът за потвърждение и/или сертификатът да попаднат в папката за нежелана електронна поща (Junk) и е препоръчително да се проверят всички папки в акаунта на клиента. Желателно е сертификатът за допълнителните 3 години гаранция да се разпечати и съхранява заедно със стандартната гаранционна карта, тъй като същите условия, описани в гаранционната карта, се прилагат за допълнителния гаранционен период. Наличието на хартиен носител на сертификата би предотвратило проблеми при неволно изтриване или проблеми с достъп до пощата, когато е необходим този документ.

4.4. Неправилна регистрация

Ако регистрацията на клиента не е в съответствие с тази политика, Electrolux ще го уведоми по имейл. Ако в рамките на 5 работни дни клиентът не получи информация за регистрацията си, трябва да се свърже с кол центъра на имейл aegservice@balkanstore.bg или да се обади на безплатен номер 0800 46 019.

4.5 Организаторът уточнява, че проформа фактура, транспортна бележка или потвърждение на поръчката и др. не са официални покупни документи и не се приемат в процеса на регистрация. Официални покупни документи са фискален касов бон, фактура или договор за лизинг (за покупка на кредит), съдържащи описание на продукта, дата на покупка и стойност (цена). При пазаруване онлайн, се взема предвид датата на фактурата, а не датата на поръчката.

4.6 Клиентът не може да участва в Промоцията с невалиден или фалшив имейл акаунт. В случай на спор относно валидността на акаунта, участващ в Промоцията, решението на Организатора ще има предимство. Всяка регистрация, която не отговаря на условията, посочени в тази точка, ще бъде дисквалифицирана от Промоцията от Организатора.

4.7 Клиентът има право да участва в Промоцията само със собствения си имейл акаунт и валиден адрес. По отношение на електронната поща и адреса, регистрирани по време на Промоцията, отговорността, произтичаща от неразрешено използване или злоупотреба с имейл адреса и всички спорове, възникнали от неправилно въведен адрес, е отговорност на клиента.

4.8 Организаторът изключва от Промоцията всякаква регистрация чрез нечестни методи и всеки опит за участие в Промоцията, противоречащ на целта на Промоцията, като заобикаля условията на това описание.

4.9 Разглеждане на жалби

Всякакви коментари или оплаквания относно тази промоция могат да бъдат направени в рамките на 30 дни от края на промоцията от клиента на следния имейл адрес aegservice@balkanstore.bg

 1. Подаръкът е 3-годишна допълнителна гаранция за уред AEG.


 2. Защита на личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR).

6.1. Участник администратор на лични данни по смисъла на Закона от 29 август 1997 г. за защита на личните данни и по смисъла на чл. 4, точка 7 от регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни, както и отмяната на Директива 95/46/EО (ОРЗД / GDPR), е Организаторът на кампанията „Електролукс Лехел Кфт“ със седалище Будапеща, Унгария (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.)

 1. 2. „Електролукс Лехел Кфт“ може да обработва следните категории лични данни:

а) Име и фамилия на Потребителя (по-нататък „Участникът“ в кампанията);

 1. b) имейл адрес; c) телефонен номер; d) домашен адрес
 2. 3. С попълването на регистрацията Участникът предоставя лични данни, чието прилагане е необходимо за доставянето на услугата. Предоставянето на лични данни и участието в кампанията е доброволно. Отказът от предоставяне на личните данни, изброени по-горе, може да доведе до невъзможност за доставяне на услугата от страна на “Електролукс Лехел Кфт”.
 3. 4. Личните данни ще бъдат обработвани и използвани от Организатора във връзка с осъществяване на целта на настоящата кампания, за комуникация и събиране на информация относно закупения продукт и по желание - изразяване на съгласие за участие в бъдещи маркетингови инициативи на Организатора.
 4. 5. “Електролукс Лехел Кфт” като администратор на лични данни се грижи за сигурността на личните данни на участника. Тези данни са защитени срещу неразрешен достъп.
 5. 6. Данните на участника ще бъдат обработвани в срока на кампанията, а след завършването ѝ - до степента, необходима за проучване и удовлетворяване на претенции и рекламации, инициирани от страна на Участника. Данните на участниците, които са се съгласили да получават търговска и маркетингова информация, ще бъдат обработвани с тази цел, докато не бъде оттеглено съгласието им.
 6. 7. Участникът има право на достъп, промяна или изтриване на личните данни. Изтриването на лични данни може да доведе до невъзможност за продължаване на предоставянето на услугата.
 7. 8. Участникът има право да оттегли съгласието си да получава търговска и маркетингова информация по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, която е направена въз основа на съгласието преди нейното оттегляне.
 8. 9. Участникът има право да подаде жалба относно нарушение на разпоредбите за защита на личните данни на надзорния орган.
 9. 10. “Електролукс Лехел Кфт”, съгласно чл. 31 от Закона за защита на личните данни, от 25 май 2018 г. на основание чл. 28 на Директива 95/46/EО (ОРЗД / GDPR), може да възложи обработката на лични данни на Потребителя на други субекти, по-специално тези, които предоставят хостинг услуги.
 10. 11. За по-детайлна и актуална информация относно кампанията и защитата на личните данни посетете www.aeg.bg

Electrolux Group работи в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД/GDPR). За повече информация посетете https://www.aeg.bg/overlays/data-privacy-statement/ “Уведомление за защита на личните данни”

7. Общи условия

Участвайки в Промоцията, Участникът се задължава от името на себе си и семейството си, наследници, лични представители, изпълнители, агенти и застрахователи да освободи и оправдае Организатора, неговите компании майки, дъщерни дружества, филиали, служители, директори, членове, мениджъри, служители, подизпълнители и агенти (заедно „Освободените“) от всякакво естество или определение, известни или неизвестни, непокрити или неизследвани, всякакви искове, искове за обезщетение, дълг, разход, такса, задължение, загуба, обезщетение /реституция или действие, включително искове за смърт или увреждане на имущество (заедно с „Искове“), по-специално искове, които възникват/ са резултат, изцяло или частично, пряко или непряко, от приемането, притежанието, злоупотребата или използването на пакета за подарък, участие в Промоцията или някаква дейност с Промоцията.

8. Ограничаване на отговорността

Организаторът не носи отговорност за неизправност или неточност в подадената информация, независимо дали това се дължи на техническа или човешка грешка при обработката на информацията на заявлението, независимо дали се дължи на клиент, какъвто и да е инструмент или програма, свързани или използвани в Промоцията или обработката на приложените данни. Организаторът не носи отговорност за неизправности в компютърни системи, телефонни линии, хардуер, софтуер или програми, човешки или технически грешки или закъснения в предаването на данни или мрежовите връзки. Организаторът не носи отговорност за загуба, забавяне, кражба, нечетливост, неправилна или неуспешна доставка на заявки или заявления. Ако според Организатора Промоцията не може да бъде проведена по план или ако други причини, които не са под контрола на Организатора, пречат или влияят неблагоприятно върху администрацията, безопасността, справедливостта, почтеността или правилното провеждане на играта, Организаторът запазва правото да отменя, затваря, модифицира или спира играта по свое усмотрение. Организаторът си запазва правото, по свое усмотрение, да изключи от Промоцията всяко лице, което е нарушило Условията на промоцията.

9. Смесени разпоредби

Клиентите автоматично приемат официалните Условия на промоцията, като се регистрират.